Adatkezelési tájékoztató Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és Budapest Főváros III. Kerület,  Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal által Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2010. (VI.4.) önkormányzati rendelete alapján adományozott Bem József Díjhoz kapcsolódó adatkezeléshez

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) alapján Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2010(VI.4.) önkormányzati rendelete rendelkezik Bem József Díj alapításáról.

 

 

1.     Közös adatkezelők

 

Név: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Honlap: https://obuda.hu/

E-mail cím: postabonto@obuda.hu

Telefonszám: +36 1 437 85 01

Képviselő: Dr. Bots Dénes

Képviselő elérhetősége: ugyfelkapcsolat@obuda.hu

 

és

Név: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Honlap: https://obuda.hu/

E-mail cím: postabonto@obuda.hu

Telefonszám: +36 1 437 85 01

Képviselő: Dr. Kiss László

Képviselő elérhetősége: postabonto@obuda.hu

 

Közös adatkezelők a továbbiakban: Adatkezelő

 

 

2.      Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu

levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120.

Telefonos elérhetősége: +36 1 786 23 63

 

 

3.      Javaslattevő adatainak kezelése

 

A díj adományozására javaslattételt követően kerül sor. A díjazott személyére indítványt tehet:

 1. a) a polgármester,
 2. b) legalább 5 települési képviselő,
 3. c) az önkormányzat területén működő társadalmi szervezet,
 4. d) az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, legalább 50 nagykorú állampolgár.

 

3.1.     Érintettek kategóriái

 

Budapest Főváros III. Kerület, Önkormányzat által adományozható Bem József Díjra javaslatot tevő természetes személyek.

 

3.2.    Kezelt adatok köre

 

Név, aláírás

 

3.3.    Az adatkezelés célja

 

Bem József Díj adományozására javaslattétel.

 

3.4.    Az adatkezelés jogalapja

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adatkezelés az alábbi jogszabályokra tekintettel szükséges:

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) alapján Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2010(VI.4.) önkormányzati rendelete.

 

3.5.     A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása az Érintett.

 

3.6.    A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[1]

 

Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatot más címzettnek.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

3.7.    A személyes adatok tárolásának ideje

 

 

5 év

 

Az adatokat az Adatkezelő a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények[2] szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

 

Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével az Adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az Adatkezelőnél megszűnik.

 

3.8.    Tiltakozás

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában végzett adatkezelést és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, törli a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

A tiltakozást akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

 

3.9.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség alapján kezel kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére.

 

3.10. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

 

4.      Kuratórium tagjainak adatainak kezelése

 

A díjazottakra öt évre választott Kuratórium tesz javaslatot a tárgyévet megelőző év december 31-éig.

A 6 főből álló Kuratórium tagjai Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részéről:

– a polgármester,

– Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke,

– a képviselő-testület tagjai közül választott egy tag

 

4.1.     Érintettek kategóriái

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Kuratóriumának tagja.

 

4.2.    Kezelt adatok köre

 

Érintett neve.

 

4.3.    Az adatkezelés célja

 

Bem József Díj adományozására kuratórium működtetése.

 

4.4.    Az adatkezelés jogalapja

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adatkezelés az alábbi jogszabályokra tekintettel szükséges:

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) alapján Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2010(VI.4.) önkormányzati rendelete.

 

4.5.     A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása az Érintett.

 

4.6.    A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[3]

 

Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatot más címzettnek.

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

4.7.    A személyes adatok tárolásának ideje

 

5 év

 

Az adatokat az Adatkezelő a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények[4] szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

 

Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével az Adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az Adatkezelőnél megszűnik.

 

4.8.    Tiltakozás

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában végzett adatkezelést és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, törli a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

A tiltakozást akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

 

4.9.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség alapján kezel kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére.

 

4.10. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

 

5.     Bem József Díjra javasolt személy adatainak kezelése

 

A Bem József Díj adományozására javaslattételt követően kerül sor.

 

5.1.    Érintettek kategóriái

 

Bem József Díjra javasolt természetes személyek.

 

5.2.    Kezelt adatok köre

 

Bem József Díjra javasolt személy

 1. a) neve
 2. b) lakcíme

 

5.3.    Az adatkezelés célja

 

Bem József Díj adományozása.

Az adatkezelés célja az érintett beazonosítása, a Bem József Díj elfogadására történő felhívás, a kapcsolattartás.

 

5.4.    Az adatkezelés jogalapja

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adatkezelés az alábbi jogszabályokra tekintettel szükséges:

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) alapján Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2010(VI.4.) önkormányzati rendelete.

 

5.5.     A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása a Javaslattevő.

 

5.6.    A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[5]

 

Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatot más címzettnek.

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

5.7.    A személyes adatok tárolásának ideje

 

5 év

 

Az adatokat az Adatkezelő a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények[6] szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

 

Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével az Adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az Adatkezelőnél megszűnik.

 

5.8.    Tiltakozás

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában végzett adatkezelést és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, törli a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

A tiltakozást akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

 

5.9.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség alapján kezel kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére.

 

5.10. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

6.     Díjazott személy adatainak kezelése

 

A Bem József Díj minden évben Bem József születésnapján, március 14-én kerül átadásra ünnepi ülés keretében.

A Díjat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo Kerülete polgármesterei adják át.

 

6.1.    Érintettek kategóriái

 

Bem József Díjban részesülő díjazott természetes személyek.

 

6.2.    Kezelt adatok köre

 

Díjazott személy

 • neve
 • lakcíme

 

6.3.    Az adatkezelés célja

 

Bem József Díj adományozása, az érintett beazonosítása, kapcsolattartás.

 

6.4.    Az adatkezelés jogalapja

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adatkezelés az alábbi jogszabályokra tekintettel szükséges:

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) alapján Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2010(VI.4.) önkormányzati rendelete.

 

6.5.     A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása az Érintett.

 

6.6.    A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[7]

 

Az Adatkezelő az adatokat Varsó Bemowo Kerülete Képviselő-testületének továbbítja.

 

Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatot más címzettnek.

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

6.7.    A személyes adatok tárolásának ideje

 

 

5 év

 

Az adatokat az Adatkezelő a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények[8] szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

 

Ezt követően az Ltv. szerint levéltárba adandó iratokban foglalt adatok és az iratkezelési rendszerben a jogszabálynál fogva kezelendő személyes adatok kivételével az Adatkezelő az adatot törli (iratokat selejtezi), illetve a levéltárba adással a személyes adatok kezelése az Adatkezelőnél megszűnik.

 

6.8.    Tiltakozás

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában végzett adatkezelést és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, törli a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

A tiltakozást akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

 

6.9.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség alapján kezel kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére.

 

6.10. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

 1. Adományozás tényének közzétételéhez kapcsolódó adatkezelés

 

Az elismerés átadását követően a díjazott neve és az adományozás ténye közzétételre kerül az Önkormányzat honlapján, valamint az Óbuda újságban.

 

7.1.    Érintettek kategóriái

 

Bem József Díjban részesülő díjazott természetes személyek.

 

7.2.    Az adatkezelés célja

 

Bem József Díjban részesülőkről tájékoztatás a médiában, honlapon.

 

7.3.    Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

7.4.    A kezelt adatok köre és célja

 

Díjazott személy neve

 

7.5.    A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása az érintett.

7.6.    Hozzájárulás visszavonása

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

7.7.    Az adatkezelés időtartama

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
 • de legkésőbb a rendezvény lezárását követően a polgári jogi igények elévülése (5 év).

 

7.8.    A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[9]

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

Adatfeldolgozó: az obuda.hu weboldal üzemeltetője a Webeditor Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, XVIII. kerület Hársfa utca 24., e-mail cím: info@webeditor.hu, telefonszám: +36 70 940 6318, képviselő: Miklós Martin ügyvezető)

 

7.9.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, enélkül nem kerül neve közzétételre.

 

7.10. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

 

8.      Díjátadáson készült fotó, videofelvételek, illetve azok közzétételéhez kapcsolódó adatkezelés

 

Bem József Díj átadásán fotó és videofelvételek készülnek, amelyeket Adatkezelő médiában weboldalán, közösségi oldalain és híroldalakon közzétesz.

 

8.1.    Érintettek kategóriái

 

Díjátadón részt vevő személyek.

 

8.2.    Az adatkezelés célja

 

Bem József Díj átadásának dokumentálása, hírközlés, Bem József Díjban részesülőkről tájékoztatás a médiában, honlapon, közösségi oldalon, híroldalakon.

 

8.3.    Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 

8.4.    A kezelt adatok köre és célja

 

 • érintett fotója, képmása
 • érintettről készült videofelvétel (képmás, hang)

 

8.5.    A kezelt személyes adatok forrása

 

A kezelt adatok forrása az érintett.

 

8.6.    Hozzájárulás visszavonása

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

 

8.7.    Az adatkezelés időtartama

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
 • de legkésőbb a rendezvény lezárását követően a polgári jogi igények elévülése (5 év).

 

8.8.    A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[10]

 

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

Amennyiben az adatkezelés, közösségi oldalakon valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Adatfeldolgozó: az obuda.hu weboldal üzemeltetője a Webeditor Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, XVIII. kerület Hársfa utca 24., e-mail cím: info@webeditor.hu, telefonszám: +36 70 940 6318, képviselő: Miklós Martin ügyvezető)

 

8.9.    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, enélkül nem készül Önről fotó, illetve videofelvétel.

 

8.10. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

 

 

 

 

9.      Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Érintett tájékoztatáshoz való joga

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást az adatkezelési tevékenységéről.

 

Hozzáférés joga

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelő által kezelt adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

10.   Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

 

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az Érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

11.   Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120., E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu ).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

[1] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[2] A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

[3] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[4] A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

[5] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[6] A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

[7] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[8] A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), illetve a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

[9] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

[10] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.