Adatkezelési tájékoztató Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal, mint Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Iroda a szavazatszámláló bizottsági tagok adatkezelése vonatkozásában

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármester Hivatal, mint Budapest Főváros III. kerületi Helyi Választási Iroda adatkezelőként a továbbiakban „Adatkezelő” az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével
(továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja

1. Adatkezelő

Név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármester Hivatal, mint Budapest III. kerületi Helyi Választási Iroda
Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.
Honlap: https://obuda.hu/
E-mail cím: postabonto@obuda.hu, vi@obuda.hu
Telefonszám: +36 1 437 85 00
Képviselő: Dr. Bots Dénes
Képviselő elérhetősége: ugyfelkapcsolat@obuda.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.
E-mail cím: dpo@obuda.hu
Levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120.
Telefonos elérhetősége: +36 1 786 2363

3. Szavazatszámláló bizottsági tagok nyilvántartásához kapcsolódó adatkezelés

3.1. Érintettek kategóriái
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2022.
(II.15.) számú határozatával megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok.

3.2. Az adatkezelés célja
A Képviselő-testületi által megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok adatainak
nyilvántartása, a tagok megbízólevelének elkészítése és tiszteletdíjának kifizetése.

3.3. Kezelt adatok köre
Név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, TAJ szám, lakcím,
tartózkodási hely, bankszámlaszám.
Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás típusa, munkaviszony típusa, munkahely megnevezése és címe, tanintézet megnevezése és címe, legmagasabb iskolai végzettség, pénzintézeti folyószámla száma, postacím.

3.4. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványok gyakorlása keretében végzett, illetve az Adatkezelő közérdekű feladatainak
végrehajtásához szükséges a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv (Ve.) szerint.

3.5. A kezelt személyes adatok forrása
A kezelt adatok forrása az érintett.

3.6. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

3.7. A személyes adatok tárolásának időtartama
A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok adatainak nyilvántartása a 2022-2026. évi
országgyűlési ciklus időtartama alatt.
Az egyes célokhoz kapcsolódó iratokat az Adatkezelő a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó jogszabályi követelmények2 szerint iktatja, és az iktatott iratok között a mindenkor
hatályos irattári tervben meghatározott selejtezési időig, illetve – ennek hiányában – levéltárba
adásáig kezeli.
Az adatok kezelésének időtartama 15 év.
A juttatásokkal kapcsolatos adatokat a kifizetés évétől számított 8 évig őrzi meg az Adatkezelő.

3.8. Tiltakozás
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.
Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában végzett adatkezelést és
amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, törli a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.
A tiltakozást akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken
tudja kezdeményezni.

3.9. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

3.10. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. Az érintett azon adatainak megadása,
amelyeket jogi kötelezettség alapján kezel kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül
Adatkezelő nem képes jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy Önt bizottsági tagként nem tudjuk nyilvántartásba venni.

4. Szavazatszámláló bizottsági tagokkal történő kapcsolattartáshoz szükséges
adatok kezelése

4.1. Érintettek kategóriái
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2022.
(II.15.) számú határozatával megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok.
1 A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.
2 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), illetve
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

4.2. Az adatkezelés célja
A Képviselő-testületi által megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok kapcsolattartási
adatainak nyilvántartása, kapcsolattartás a tagokkal.

4.3. Kezelt adatok köre
Az érintett telefonszáma és e-mail címe.

4.4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett
hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

4.5. Hozzájárulás visszavonása
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a
hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

4.6. A kezelt személyes adatok forrása
A kezelt adatok forrása az érintett.

4.7. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái3
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

4.8. A személyes adatok tárolásának időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a szavazatszámláló bizottsági mandátum megszűnéséig kezeli az adatokat Adatkezelő.

4.9. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

4.10. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön
hozzájárulása nélkül nem tudunk kapcsolatot felvenni Önnel.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Hozzájárulás visszavonása
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a
hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Ön adatait. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
3 A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.
A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített
elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

Érintett tájékoztatáshoz való joga A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.
Hozzáférés joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
– ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ
– az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen,
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
– automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen.
Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az
Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy
személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő
betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az
Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok
valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az
Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz
közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi
tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai
Selymes utca 120., E-mail cím: dpo@obuda.hu).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is
megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (1363 Budapest, Pf.: 9. cím: 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11. Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).