Áldozatsegítő támogatások

Hírek
Közzétéve:

Az áldozatsegítő támogatásokat – az azonnali pénzügyi segély és az állami kárenyhítés iránti kérelem esetében írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő fővárosi és megyei igazságügyi szolgálatoktól lehet igényelni, így a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességi területéről is Budapest Főváros Kormányhivatalának Igazságügyi Szolgálatához kell fordulni, mely a 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/A. szám alatt található. Ez alól a tanúgondozás jelent kivételt, amit a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon e feladatra kijelölt bírósági ügyintéző lát el, aki a tanúnak felvilágosítást ad a tanúvallomás megtétele és az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében.

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló, 2005. évi CXXXV. törvény szerint áldozatnak minősül a bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések sértettje, de ide kell sorolni azokat a személyeket is, akik a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként hátrányt szenvedtek el. A törvény áldozatfogalma tehát szélesebb körű a sértettnél – annál a személynél, akinek a sérelmére a jogellenes cselekményt elkövették –, és tágabb kört ölel fel. Az áldozat fogalmának ilyen meghatározása alapján áldozat lehet meghatározott esetekben a bűncselekmény sértettjének hozzátartozója is. A jogszabály a hátrány fogalmát is tágan határozza meg, abba beletartozik a testi vagy lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás, illetve vagyoni kár elszenvedése is.

áldozatsegítés (Császár Gréta)

Az áldozatsegítő támogatások az áldozatsegítő szolgáltatásokból és az állami kárenyhítésből állnak.

Az áldozat a szükségleteihez mérten az áldozatsegítő szolgáltatások keretében érdekérvényesítésének elősegítését, azonnali pénzügyi segélyt, áldozati státuszának igazolását, tanúgondozást vagy védett szálláshely biztosítását kérheti.

Az érdekérvényesítés elősegítése az alapvető jogok érvényesítése érdekében, valamint az egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások és más állami támogatások igénybevételéhez szükséges tájékoztatást, jogi tanácsadást, érzelmi segítséget jelenti. Az érzelmi segítség célja az áldozatban a jogellenes cselekmény által kiváltott feszültség csökkentése, az érzelmi biztonság megteremtése, mely történhet egyéni és csoportos formában.

Az azonnali pénzügyi segéllyel az áldozat a lakhatásával, ruházkodásával, élelmezésével és az utazásával kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásaival kapcsolatban felmerült költségei fedezését kérheti akkor, ha a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés következtében e kiadások megfizetésére nem képes. Az azonnali pénzügyi segély legmagasabb összege 2016-ban 102 ezer 211 forint. Fontos, hogy az azonnali pénzügyi segély iránt a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését követő öt napon belül lehet kérelmet előterjeszteni, valamint arra is figyelemmel kell lenni, hogy ez a támogatás méltányossági döntés alapján jár.

Az áldozatsegítő támogatások másik nagy csoportja az állami kárenyhítés, mely lehet egyösszegű vagy havi járadék formájában kifizetett. Egyösszegű kárenyhítésként az áldozat a bűncselekmény miatt bekövetkezett vagyoni kárának teljes vagy részbeni megtérítését igényelheti. A megtérítés mértéke a kár nagyságától függ. Ha bűncselekmény elkövetése miatt a sértett keresőképtelenné vált – ha a keresőképtelenség várhatóan a hat hónapot meghaladja – az áldozat járadék formájú kárenyhítésként a rendszeres jövedelmében bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítését igényelheti. A járadék legmagasabb összege 2016-ban havonta 102 ezer 211 forint. A kárenyhítés iránti kérelmet általános esetben a bűncselekmény elkövetését követő három hónapon belül lehet előterjeszteni, mely határidő kivételes esetekben meghosszabbodhat, de ennek okát igazolni kell. A kárenyhítés iránti kérelem a bűncselekmény elkövetését követő öt év elteltével nem nyújtható be.

Valamennyi pénzben nyújtott támogatás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy az áldozat a támogatás iránti kérelmét érdemben elbíráló határozat jogerőre emelkedését követő 3 évig köteles visszatéríteni a pénzben nyújtott támogatást, ha a kérelmét bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozataként nyújtotta be és az eljáró hatóság jogerősen megállapította, hogy a cselekmény nem bűncselekmény vagy nem tulajdon elleni szabálysértés, valamint akkor is, ha az áldozat a támogatás iránti ügyében valótlan adatot szolgáltatott, illetve ha a kár vagy a rendkívüli kiadás más forrásból részben vagy egészben megtérült, ez utóbbi esetben legfeljebb a megtérülés mértékéig.

dr. Gál István bírósági fogalmazó
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság