II.13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Illetékes szervezeti egység: Ügyfélkapcsolati Osztály
e-mail: kozerdekuadat@obuda.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.
E-mail cím: dpo@obuda.hu
Levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120.
Telefonos elérhetősége: 06 (1) 7862363
I. Közérdekű adat megismerésére irányuló igény formája

1. Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) bárki
a) szóban (Ügyfélkapcsolati Osztály, 1033 Budapest, Harrer P. u. 2., ügyfélfogadási időben)
b) írásban (papír alapon: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, 1300 Budapest, Postafiók 102.; vagy elektronikus úton: e-mail: kozerdekuadat@obuda.hu)
igényt nyújthat be.

2. Közérdekű adatnak minősül a helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

3. Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

II. Közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

4. Írásban előterjeszthető az igény az 1300 Budapest, Postafiók 102. postai címen, vagy kozerdekuadat@obuda.hu email címen. Az igény az 1. melléklet szerinti Közérdekű adatok igénylése című formanyomtatványon is benyújtható.

5. A szóban előterjesztett igényt írásba kell foglalni a Közérdekű adatok igénylése című formanyomtatvány kitöltésével.
6. Személyesen előterjeszthető az igény ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bp. III. Harrer P. u. 2.)

7. A Hivatalra vonatkozó közérdekű adatok a Hivatal honlapján (www.obuda.hu) közvetlenül elérhetőek.

III. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése

8. A Hivatal az előterjesztett közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről az adatot kezelő szervezeti egysége útján gondoskodik.

9. A Hivatal az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a Hivatalhoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget az igénynek. Amennyiben az igénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyről az igénylőt tájékoztatni kell.

10. Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, a Hivatal felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

11. Az adatkezelő elutasítja a kérelmet, ha a kért adatok nem közérdekű adatok. Az adatigénylésnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy azokban változás nem állt be. Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Polgármesteri Hivatal kezeli, az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy ki az adatkezelő szerv és kihez nyújthatja be az adatigénylést. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről is tájékoztatni kell.

12. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Hivatal írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

13. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg. A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján az igény beérkezését követő 15 napon belül az adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.

IV. Adatkezelés

14. Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igénylő személyes adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igénylő személyes adatai törlésre kerülnek.

V. Jogorvoslat

15. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. (a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

16. A közérdekű adatra vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre jogszabályban megállapított vagy a Hivatal által jogszabály szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1887 Budapest, Pf.: 28. vagy 1055 Budapest, Markó u. 25.) fordulhat, amelynek határideje:
a) az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 nap
b) ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatát kezdeményezte, a bejelentés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, lezárásáról vagy az érintetthez intézett felszólításról vagy ajánlásról szóló értesítés kézhezvételétől követő 30 nap.