III.2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023. I. negyedév

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) bekezdése szerint, az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

Továbbá az Info tv. 33. § (1) bekezdése alapján, az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) pontosan meghatározza a polgármester (választott tisztségviselő) illetményének összegét és költségtérítésének mértékét.

Az Mötv. 2022. január 1-től hatályos 71. § (2) bekezdése szerint, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege bruttó 1 300 000 forint.

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint havonta illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, amelynek összege a bruttó 1 300 000,- Ft/hó illetmény figyelembevételével bruttó 195 000,- Ft.

Az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményének összegét, a polgármester illetménye 70-90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint az alpolgármesterek havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosultak.

Az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint, a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

Továbbá az Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Az Mötv. (3) bekezdése alapján, a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

A Képviselő-testület 5/2022. (I. 27.) határozatában döntött a főállású alpolgármesterek illetményéről, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíjáról és az ezekhez kapcsolódó költségtérítések összegéről.

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatásában álló vezetők, köztisztviselők illetménye a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatalban és Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet), továbbá az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 3. pont (Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai) 3. § (1) bekezdése alapján kerül megállapításra.

A Rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre, munkavállalóra (a továbbiakban együtt: Foglalkoztatottak), valamint a Rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében, az abban megállapított juttatásokat és támogatásokat a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármesterek tekintetében is alkalmazni kell.

A Foglalkoztatottak részére – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Rendelet által meghatározott és a Közszolgálati Szabályzatról szóló 8/2012. Jegyzői utasításban részletezett, továbbá a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM. rendelet szerint – adható juttatások:

 1. Jutalom, céljuttatás
 2. Anyakönyvvezetői, illetve felvezetői juttatás
 3. Kerékpárral munkába járás
 4. Jubileumi jutalom
 5. Cafetéria-juttatás (bruttó 250 ezer Ft/év, amely összeg a munkaidő arányához képest változik)
 6. Lakhatási, lakásépítési- és vásárlási támogatás
 7. Családalapítási támogatás
 8. Szociális támogatás
 9. Illetményelőleg
 10. Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás
 11. Kegyeleti támogatás
 12. Budapest közigazgatási határán kívülről történő munkába járás támogatása
 13. A minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg (kontaktlencse) készítés díjának támogatása.

Az önkormányzati képviselők és a Képviselő-testület állandó bizottságának nem képviselő tagjainak a tiszteletdíja az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 13/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. pont (Tiszteletdíj) 3. §-sa szerint került megállapításra.

Szintén ez a jogszabály szabályozza az adható egyéb juttatásokat, valamint a költségtérítést is:

 1. Természetbeni juttatás (havi Budapest bérlet)

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok

2023. I. negyedévre vonatkozóan (adatok ezer Ft-ban)

1. számú táblázat

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatására vonatkozó összesített adatok

2023. I. negyedévre vonatkozóan (adatok ezer Ft-ban)

2. számú táblázat