1 fő nappali ellátásvezető – Harrer Pál utcai Idősek klubja

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2019. 07. 31.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet a Harrer Pál utcai Idősek klubjában nappali ellátást vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazott jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

határozott időre, a megbízás napjától 2020. december 31-ig időtartamra szól.

A munkavégzés helye:

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Harrer Pál utcai Idősek Klubja

A nappali ellátást vezető által ellátandó feladatok:

Az idősek klubjának jogszabály szerinti működtetése, Az időskorúak igényéhez igazodóan a szakmai program adaptálása helyi szintre, a kor elvárásának megfelelő szakmai színvonalon. A jogszabály által előírt dokumentáció pontos vezetése.

A nappali ellátás közfeladatai:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feladatok ellátása. Étkeztetés, idősek nappali ellátása.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet  1.  pontjában előírt felsőfokú szociális végzettség valamelyike
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, szociális területen szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 3 év vezetői gyakorlat
 • egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés
 • számítógép felhasználói szintű ismerete

A pályázathoz csatolni kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
 • szakmai programot az idősek klubja vezetésére, fejlesztésére vonatkozóan
 • nyilatkozatot arról, hogy
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt
 • a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak kezeléshez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel

Illetmény-juttatás:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (KJT) alapján, valamint a vezetői pótlékra a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet II.2 pontja az irányadó.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében vezetői beosztás ellátására megbízást kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre kinevezhető. A nyertes pályázó a határozott idejű vezetői megbízás mellett határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést kap az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8. pontjában megjelölt munkakörök valamelyikére. Megbízása esetén a jogviszony létesítésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi) benyújtására köteles.

Álláshely betölthető:

A pályázat elbírálásáról szóló határozatban meghatározott naptól.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani személyesen az Óbudai Szociális Szolgáltató intézmény Munkaügyi osztályán (1036 Budapest, Kiskorona u. 3) vagy postai úton 1036 Budapest, Kiskorona u. 3). A borítékra kérjük ráírni: „Nappali ellátást vezető pályázat”. Elektronikus úton: honti.szilvia@kszki.obuda.hu

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

Honti Szilvia az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkaügyi vezetője. Telefonszám:06 1 250-1552.