1 fő vezető (ügyvezető) – Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft.

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2018. 12. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Önkormányzata

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, a 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásainak megfelelően pályázatot hirdet az

Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft.

(1036 Budapest, Kiskorona u. 7.)

vezetői (ügyvezetői) munkakörének betöltésére.

Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft.

(továbbiakban: Társaság) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának az egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társasága.

Az ügyvezető a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

Feladata:

 • a zenekar működtetése,
 • a művészi alkotómunka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,
 • hazai- és külföldi vendégszereplések szervezése, az együttes tagjai munkájának elismerése, zenei értékek létrehozatala és megőrzése, hagyományőrzés, a klasszikus zene megismertetése és népszerűsítése.

A Társaság 2018. évi üzleti tervének adatai:

bevételi előirányzat:                                      377.618   eFt

kiadási előirányzat:                                       424.400   eFt

ebből:

fenntartói (önkormányzati támogatás):           60.000   eFt

állami támogatás                                            140.000   eFt

 

A Társaság jelenlegi besorolása: az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 11. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: kiemelt előadó-művészeti szervezet.

A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:

 • az Emtv. alapján a kiemelt minősítésű zenekar besorolás feltételeinek teljesítése,
 • folyamatos törekvés a hangversenyszám és a látogatottság növelésére,
 • közreműködés a kerület kulturális rendezvényeinek megvalósításában a fenntartó felkérésére,
 • tevékeny részvétel – együttműködve a kerület kulturális intézményeivel – a kerület kulturális életének alakításában,
 • részvétel az óbudai testvérvárosi program komolyzenei jellegű kulturális eseményeinek megvalósításában,
 • folyamatos törekvés a fenntartói és állami támogatások kiegészítésére a pályázati és szponzori források növelésével.

/A közhasznú feladatok ellátása az Önkormányzat és a Társaság között érvényben lévő fenntartói szerződés alapján történik./

A foglalkoztatás jogviszonya és időtartama:

A foglalkoztatás az Emtv. 39. §-a alapján a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései szerint, munkaszerződéssel létrejövő munkaviszony keretében történik. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői feladatok ellátására szóló munkaviszony 2019. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

Az ügyvezető munkába lépésének kezdő napja: 2019. május 1.

A vezetői (ügyvezetői) munkakör betöltésének feltételei:

 1. Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8.§ – a alapján:

–      szakirányú felsőfokú végzettség a rendelet (2)-(3) bekezdésének megfelelően;

 • legalább öt éves, a rendelet (4) bekezdésének megfelelően szakmai gyakorlat vagy legalább 3 éves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat;
 • a rendelet 8.§ (2) bekezdésben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól mentesül:
 1. a) a Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze díjban részesített;
 2. b) a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet, tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett személy.
 3. Cselekvőképesség.
 4. Büntetlen előélet és nem áll előadó-művészeti intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 5. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
 6. Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete,
 • nonprofit szférában, közhasznú szervezetnél szerzett vezetői tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a Társaság szervezetére és működésére vonatkozó koncepciót (szakmai elképzelést, vezetői programot) a Társaság feladatkörének, művészi arculatának figyelembe vételével,
 • a pályázó személyes motivációját, részletes szakmai önéletrajzát, az eddigi szakmai tevékenysége leírását,
 • marketing, PR elképzeléseket,
 • a szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát,
 • szakmai gyakorlat igazolását,
 • állami kitüntetések, díjak felsorolását, az azokhoz csatolt dokumentumok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e,
 • nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozatot a PTK 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és
 • nyilatkozatot a csatolt dokumentumok valódiságáról.

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt igényelhetnek, mely tartalmazza a Társaság:

 • alapító okiratát,
 • működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, bemutató- és előadásszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi, technikai és műszaki adatok)

A pályázati dokumentáció a Kft. gazdasági vezetőjénél, a +36 1 269-1178-as telefonszámon kérhető.

Bérezés megállapítása: A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein, és az Emtv. 39/A. § bekezdése alapján kerül megállapításra.

A pályázat benyújtási határidő: az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való közzétételtől számított 30 munkanap.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztályának címezve (1033 Budapest, Fő tér 4.) 2 példányban (egy példányt papír alapú, egy példány elektronikus hordozón) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére”.

Az elbírálás határideje és rendje: a pályázat benyújtási határidejét követő 30 nap.

A pályázat elbírálása és az igazgató megbízása a Korm. rendelet 4-6. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik. A pályázatokat rendelet alapján létrehozott szakmai bizottság véleményének mérlegelésével az Önkormányzat Képviselő-testületének szakbizottsága (Kulturális és Turisztikai Bizottság) bírálja el és a munkakör betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója 30 napon belül dönt. A döntésről az Önkormányzat értesíti a pályázókat és a döntést az Emtv. 39. §-ában foglaltak szerint közzéteszi.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztálya nyújt a 437-8553-as telefonszámon.

Óbuda-Békásmegyer, 2018.

Bús Balázs

polgármester