belső ellenőr

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2016.12.06
 • Eredményhirdetés: 2017.01.05
                    Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri  Polgármesteri Hivatal                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. belső ellenőrzési feladatkör

Ellátandó feladatok:

belső ellenőrzési feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-ában, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendeletben meghatározott feladatok, ellenőrzések. (Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények gazdasági-, pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, esetenként téma- és célvizsgálat lefolytatása, szükség esetén utóvizsgálat megtartása. Az ellenőrzések során megállapított tényekről írásos anyag készítése, javaslattétel az esetleges hiányosságok megszüntetésére.)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Kttv., a 21/2012.(IV.27.) ÖK. rendelet és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, a 29/2012.(III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • legalább két éves közszolgálati jogviszony megléte ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben,
 • nyilvántartásba vétel megtörténte az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 70.§ (4)–(5) bekezdése alapján,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • belső ellenőrzési tevékenység körében szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt belső ellenőrzési csoportvezető nyújt, a 437-8566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf. 102. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/B/644-1/2016. valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

Személyesen: Munkaügyi Osztály, Budapest, 1300 , Fő tér 3. 1 em. 26.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a https://kozigallas.gov.hu honlapon történő közzétételtől számított 15. napig kell beérkeznie. A pályázat elbírálásáról a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója. A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://kozigallas.gov.hu – 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”), valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A kinevezés határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.