Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak – 2017

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2017.11.20.

Pályázati felhívás

Energetikai korszerűsítés pályázat támogatás társasházaknak – 2017

 

1)    Támogatás célja, háttere

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének felújításának támogatására a Képviselőtestület által hozott 41/2014. (XI. 28.) rendelete alapján a következők szerint:

Az Önkormányzat a támogatást a lakóépületek energia megtakarítását eredményező beruházásihoz nyújtja a tulajdonosok részére jelen pályázatban foglalt feltételekkel.

2)    Pályázók köre

Társasház felújítási támogatás igénybevételére jogosultak a kerületben lévő társasházak és lakásszövetkezetek, ha az épület

 • előtt épült, vagy
 • többszintes lakóépület esetében a tárgyévi pályázat benyújtása előtt legalább tizenöt évvel épült és a lakások száma legalább kettő.

3)    Támogatható felújítási munkálatok

A támogatás épületek energiahatékonyságáról, valamint energetikai jellemzőinek meghatározásáról és tanúsításáról szóló hatályos szabályozás alapján az alábbi, energetikai koncepcióval vagy épületenergetikai számítással alátámasztott, kimutatható energia-megtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető:

 1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje:

a./ Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje a lakások legalább 50 %-ában, amennyiben az korábban még nem lett energetikailag korszerűre cserélve. A nyílászáró cseréhez kapcsolódóan, amennyiben a nyílászáró szerkezeti részét képezi a szakipari fal, annak cseréjével együtt. Ezzel egyidejűleg a cserélendő, felújítandó nyílászárók esetében a külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni.

b./ A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban, amennyiben az korábban még nem lett energetikailag korszerűre cserélve. A lépcsőházi nyílászárók felújítása, vagy cseréje esetén a lépcsőházak hő- és füstelvezetésének korszerűsítését is el kell végezni.

A fenti I. b) pontban leírt munkálatokra csak abban az esetben lehet pályázni, ha a I. a) pontban leírt munkákat a pályázó már korábban elvégezte, vagy a jelen pályázatban végzi el, vagy a lakások nyílászárói a pályázat benyújtásakor már kielégítik az érvényben lévő hőtechnikai előírásokat.

 1. Homlokzatok és födémek hőszigetelése:
 2. a)    Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése/ és/vagy a végfal(ak) hőszigetelése.
 3. b)    Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy hőszigetelése és magastető kialakítása, amennyiben a tervezett magastető nem beépíthető kialakítású, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, illetve tetőfelépítmény esetében.
 4. c)    Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs, fogadószint stb.) érintkezik.

III. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energia-megtakarítást eredményező) felújítása:

 1. a) Meglévő fűtési rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása:
 2. Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése.
 3. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése.
 4. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök ill. rádiófrekvenciás vagy online adatgyűjtő rendszerek (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése.
 5. A közös tulajdonban álló fűtési rendszer átalakítása ezen belül:

4.1.) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;

4.2.) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

 1. Osztatlan közös tulajdonban lévő Hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.
 2. b)   Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.
 3. c)    A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő  távleolvasási funkcióval mérőórák felszerelése.
 4. d)    Épületek közös részein elhelyezett, illetve azokon áthaladó villamos kapcsoló-biztosító-, főelosztó berendezés korszerű, energiamaegtakarítást okozó berendezésekre történő cseréje, valamint a lakások mérőórájáig kiépített elosztóhálózat és világítási hálózat teljes felülvizsgálata, felújítása az érvényben lévő szabvány (MSZ EN 2364) követelményei szerint.
 5. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra:
 6. a) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése.
 7. b) Napelemek (áramtermelésre) telepítése.

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet.

 

4)    A programban való részvétel feltételei:

A pályázat benyújtásának és a támogathatóságnak szakmai feltételei:

 

 • A pályázattal érintett munkálatok megfelelnek felhívásban, valamint a pályázati adatlapban illetve a rendeletben foglaltaknak.
 • Közös képviselő vagy Intézőbizottság nyilatkozata a pályázaton való részvételről.
 • A lakóközösség a benyújtott pályázatot utólag nem módosíthatja.
 • Kizárólag NFSI által minősített vállalkozást fogad el az Önkormányzat kivitelezőnek.
 • A pályázaton már megkezdett beruházás esetén is lehet indulni.
 • A pályázat benyújtásának időpontjában már lezárult beruházással nem lehet pályázni
 • A Beruházás során kötelező a munkálatok típusának megfelelő szakági műszaki ellenőr alkalmazása
 • A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az Önkormányzat által megbízott Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani. Ez alapján köteles biztosítani:
  • a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségét,
  • az önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi nyilvántartás, számla, pénztárbizonylat, kimutatás ellenőrzését.

Nem pályázható, illetőleg a támogatásból nem fedezhető a lakáson kívüli, ugyanazon épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok felújítása, korszerűsítése, de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatatott programmal egy időben elvégezhetők.

Nyertesség esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele 2 db hitelintézet által hitelesített azonnali beszedési megbízásra vonatkozó „Felhatalmazó levél” benyújtása.

A pályázó, a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertesség esetén képes teljesíteni a pályázati felhívásban szereplő mellékletek benyújtásával a pályázati elszámolást.

5)    Elnyerhető támogatás

A beruházás finanszírozásához felvett kamattámogatott hitel havi törlesztő részlet legfeljebb 25%-a, de lakásonként maximum 1500,- Ft/hó támogatás nyújtható.

A támogatás összegét az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő hónap 1.-től, havonta fizeti a pályázó részére 60 hónapon keresztül.

Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség: a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség a teljes felújítási költség, amely kivitelezési díjon felül a támogatott program szakértőjének díját, a lebonyolítás költségeit, a pályázat tervezési költségeit, az engedélyezéssel és szakhatósági hozzájárulásokkal, valamint szakvéleményekkel kapcsolatos költségeket, illetékeket, a kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségeit beleértve a járulékos költségeket is, valamint a felsorolt költségek általános forgalmi adóját.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy egyéb állami, vagy Európai Unió által nyújtott támogatás esetén a pályázatban résztvevő épületek többlettámogatásban részesülhetnek.

6)    pályázatok elbírálásának szempontjai

A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre (pontozásra) és rangsorolásra:

 

 • az épület életkora,
 • a pályázattal érintett lakások száma,
 • az energetikai felújítás komplexitása

 

Az azonos pontszámot elérő pályázók között a pályázat beérkezési sorrendje a döntő.

Az alábbi táblázatban szereplő értékek elérése esetén adhatóak maximum pontszámok

 

7)    Pályázat kötelező tartalmi elemei

A pályázatnak az alábbi dokumentumokból kell állnia:

 

 • pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
 • műszaki-energetikai adatlap (2. sz. melléklet)
 • nyilatkozat beruházás készültségi fokáról (3.sz. melléklet)
 • tulajdoni lap
 • tervezett munkák részletes leírása
 • finanszírozás bemutatása
 • szakági műszaki ellenőr jogosultságának igazolása
 • pályázói nyilatkozat (4. sz. melléklet)
 • átláthatósági nyilatkozat (5. sz. melléklet)
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat (6. sz. melléklet)

 

A pályázati felhívás megjelenésekor már megkezdett beruházás esetén szükséges a beruházás készültségi fokáról való nyilatkozathoz (pályázati felhívás 3. sz. melléklete, a nyilatkozattétel időpontjáig elvégzett munkálatokról készült részletes, műszaki ellenőr által hitelesített szöveges és fényképes dokumentációt, továbbá az eltakarási jegyzőkönyvek másolatát is csatolni.

 

8)    Pályázatok benyújtásának módja határideje és helye

A pályázati felhívás az www.obuda.hu és az www.obvf.hu oldalakról tölthető le. A formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. A pályázatot, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A pályázat beadási határideje: 2017. november 20. hétfő 17:00 óra

A pályázati dokumentáció 2 példányban külön fűzve, egy borítékban nyújtandó be. (1 eredeti, 1 másolati példány) A borítékra kérjük, írják rá: „Társasházak energetikai felújításának pénzügyi támogatása – 2017”

A pályázat személyesen és postai úton is benyújtható az alábbi címen:

 

Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája

1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.

 

9)    Pályázatok elbírálása

A közös képviselő vagy intézőbizottság által benyújtott pályázatok közül a támogatandó pályázatot a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület választja ki.

A lakóközösség által benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntést követő 15 munkanapon belül írásban tájékoztatást kap a tulajdonosokat képviselő. (közös képviselő). Nyertes pályázatok esetén ezt követően kerül sor a támogatási szerződés megkötésére. A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározottak szerint történik.

Abban az esetben, ha a beruházás már a támogatási szerződés megkötése előtt elkezdődött, a támogatási szerződéshez csatolni kell a szerződéskötés időpontjában érvényes nyilatkozatot a beruházás készültségi fokáról.

A tartalmilag nem megfelelő pályázatok estében egy alkalommal hiánypótlásra van lehetőség felszólítást követő 15 napos határidővel.

10) Tájékoztatási kötelezettség

 

A támogatásba részesülő társasház vagy lakásszövetkezet köteles tábla kihelyezésével eleget tennie tájékoztatási kötelezettségének a pályázati felhívás 7. sz. melléklete szerint.

 

11) Elszámolás

 

A pályázat elszámolásának kötelező tartalmi elemei:

 

 • műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és mellékletei (pályázati felhívás 8. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 • felelős műszaki vezetői nyilatkozat (pályázati felhívás 9. sz. melléklete, formanyomtatvány
 • műszaki ellenőri nyilatkozat (pályázati felhívás 10. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 • nyilatkozat építési területen keletkezett nem veszélyes építési és bontási hulladék mennyiségéről (pályázati felhívás 11. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 • hulladék átvételi-befogadási nyilatkozat (pályázati felhívás 12. sz. melléklete, formanyomtatvány)
 • pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei című dokumentum (pályázati felhívás 13. sz. melléklete, formanyomtatvány)

 

Elszámoláshoz szükséges dokumentumok, beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról. (www.obuda.hu).

 

A támogatással érintett felújítási munkálatok a támogatói döntést megelőzően megkezdődhetnek, de csak a 2017. január 1. után keletkezett, bizonyíthatóan a beruházáshoz kapcsolódó számlák számolhatók el.

 

12) Adminisztratív információk

 

A pályázatok benyújtása díjtalan.

 

A pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest Harrer Pál u. 2.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.obuda.hu)

 

Amennyiben a pályázó társasház vagy lakásszövetkezet állami pályázaton is indulni kíván, a pályázat megírásával, benyújtásával és lebonyolításával megbízhatja az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t

 

Pályázattal, illetve lebonyolítással kapcsolatos felvilágosítás: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Telefon: +36-1-244-8225

E-mail: info@obvf.hu

 

Amennyiben érdeklődik a pályázat részletei iránt, töltse le a pályázati dokumentációt az alább található linken, vagy vegye át az Ügyfélszolgálati Irodában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2). Ha további kérdései vannak, keressen minket az info@obvf.hu e-mail címen, vagy a 06-1-2448365-ös telefonszámon. Mivel társaságunkra nem a Hivatalban megszokott ügyfélfogadási idő vonatkozik, ezért amennyiben személyesen szeretne velünk konzultálni, kérjük, előzetesen egyeztessen időpontot a megadott elérhetőségeinken.


Letölthető pályázati dokumentáció