Pályázati felhívás 14736/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

Kiemelt információk

  • Beadási határidő: 2019. szeptember 04. (szerda) 14:00
  • Eredményhirdetés: 2019. szeptember 04. 14:20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Budapest III. kerület, 14736/1 helyrajzi számú, 646 m2 alapterületű, természetben a Bécsi út 72. szám alatt lévő „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant egyfordulós zártkörű pályázat keretében kívánja értékesíteni.

 

Az eladásra kínált önkormányzati tulajdonú ingatlan Belső-Óbuda központi részén helyezkedik le. Az ÓBÉSZ szabályozása szerint az ingatlan ezért csak a talajszint alatt, illetve emeleten beépíthető, arra önálló épület nem létesíthető.

 

Az ingatlanon jelenleg régészeti eljárás van folyamatban, ezért az ingatlan birtokbaadására csak a régészeti eljárás befejezését követően kerülhet sor azzal, hogy a régészeti munkák időtartama alatt a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a kiíró előzetes írásbeli hozzájárulásával az ingatlan területére beléphet és azt indokolt mértékben, a kiíró hozzájárulásában meghatározott feltételek szerint – a régészeti munkák zavarása, illetve akadályozása nélkül – használhatja.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Budapest III. kerület, Bécsi út 72.

Hrsz.: 14736/1

Megnevezés: kivett beépítetlen terület

Területe: 646 m2  

Az ingatlan 6 m2 területét ELMŰ vezetékjog terheli.

Minimál ár: bruttó 89.300.000,- Ft  

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 9.000.000.-Ft

 

Pályázati feltételek:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2019. szeptember 04. (szerda) 14:00 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.

A pályázatok bontására 2019. szeptember 04-én 14:20 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köthet ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) vagy hiánypótlásra nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja!

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A pályázat kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

A pályázat lebonyolítására az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI.2.) rendeletben és az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendeletben foglaltak az irányadók.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

 

                                                                                                                                       Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály