PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Ars Sacra Fesztivál – egyházi támogatás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ars Sacra Fesztivál – egyházi támogatás

2019.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer illetékességi területén bejegyzett és ott a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján tényleges tevékenységet folytató egyházak részére az országos Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódóan önkormányzati egyházi pályázatot hirdet a Képviselő-testület 115/2019.(III.28.) sz. határozata szerint.

 

Az Ars Sacra Fesztivál az Ars Sacra Alapítvány által szervezett, minden év szeptember harmadik hétvégéjétől 9 napon át tartó ingyenes rendezvénysorozat. Az idei évben az Ars Sacra Fesztivál 2019. szeptember 14-22. között kerül megrendezésre.

Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül kerül megrendezésre a Nyitott Templomok Napja is, 2019-ben szeptember 14-ére esik e jeles nap.

Az Ars Sacra Fesztivál célja, hogy értékes művészi rendezvényeken keresztül találkozzon a mai kor embere a hagyományos európai kultúrával. Az idei év mottója: „Legyetek mindnyájan egy!” (Jn 17,21)

A fesztiválra olyan új, vagy már meglévő, a történelmi egyházakhoz kapcsolható művészeti programokkal lehet jelentkezni, amely a fesztivál idején ingyenesen látogatható. A fesztiválhoz való csatlakozás regisztrációhoz kötött, regisztrálni a www.ars-sacra.hu oldalon a program feltöltésével lehet 2019. július 15-ig.

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Lvjt.) 19/A. § (3) bekezdése szerint vallási közösség az államháztartás alrendszereiből támogatásban részesülhet.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletében 5 millió forintot irányzott elő az Ars Sacra Fesztivál – egyházi támogatásra, azzal a céllal, hogy pályázati úton támogathassa a III. kerületi egyházak részvételét mind az Ars Sacra Fesztiválon, mind a Nyitott Templomok Napján.

Pályázható tevékenységek:

A pályázó olyan ingyenes kulturális és/vagy művészeti programmal/programokkal (max. 3 program) pályázhat, mely illeszkedik az Ars Sacra Fesztivál, illetve a Nyitott Templomok Napja országos rendezvénysorozat értékeihez.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 5.000.000 Ft

A Pályázók köre:

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer illetékességi területén bejegyzett és ott az Lvjt. alapján tényleges tevékenységet folytató egyház, illetve belső egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyház), valamint a nem III. kerületi székhelyű, de ott tagszervezettel rendelkező egyház.

Pályázati feltételek:

A támogatás kizárólag a fesztivál keretében megvalósuló nyertes program kiadásaira számolható el.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő.

Támogatható kiadások:

  • anyagköltségek,
  • bruttó bérjellegű kiadás, megbízási díj (közreműködők, fellépők, előadók részére),
  • tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak.

A támogatás nem használható fel:

  • saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására,
  • közterhek megfizetésére,
  • közüzemi, közszolgáltatási díjakra,
  • karbantartási, felújítási költségre,
  • a működéshez szükséges nagy értékű (200 000 Ft-ot meghaladó) tárgyi eszközök beszerzésére.

A támogatás mértéke: egy pályázó maximum 3 programmal pályázhat, elnyerhető legmagasabb összeg pályázatonként: 500.000 Ft.

A pályázónak önrésszel nem kell rendelkeznie. A nyertes pályázó a támogatási összeget támogatási szerződés keretében kapja meg, melynek felhasználásáról szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készítenie.

A támogatás felhasználási ideje: 2019. szeptember 1.-30.

A megvalósításra kerülő programnak/programoknak 2019. szeptember 14-22. között kell megvalósulnia.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17. (péntek) 12.00 óra

A pályázatot és mellékleteit 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon (1. sz. melléklet) lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Ars Sacra Fesztivál – egyházi támogatás” címet.

Az adatlap hozzáférhető:

  • a következő linken: LETÖLTÉS
  • nyomtatott formátumban a Polgármesteri Titkárságon (1033 Budapest, Fő tér 3.).

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Polgármesteri Titkárságon lehet benyújtani (1033 Budapest, Fő tér 3.) személyesen, vagy postai úton lehet megküldeni postacímünkre: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság „Ars Sacra Fesztivál – egyházi támogatás” 1033 Bp., Fő tér 3. A postán küldött pályázatnak a benyújtás határidejéig meg kell érkezni a Polgármesteri Hivatalhoz.

Érvénytelen az a pályázat, amely

–      a határidő után érkezett be,

–      a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan lett benyújtva,

–      nem  az 1. sz. melléklet szerinti adatlapon került benyújtásra.

 

Hiánypótlás módja:

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 3 munkanapon belül a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlási felhívást a pályázó kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi a kiíró.

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a Polgármesteri Titkárságon, a hiánypótlásra való felszólítást követő 3 munkanapon belül.

Elbírálási határidő: 2019. június 15.

A benyújtott pályázatokat a Polgármester bírálja el, az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének szakmai véleményét és a Kulturális és Turisztikai Bizottság elnökének a véleményét figyelembe véve.

A döntésről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést. A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követően támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés aláírásának időpontjáról írásban kap tájékoztatást minden eredményes pályázó. Amennyiben az aláírásra megadott időpontokban a pályázó nem írja alá a támogatási szerződést, elesik a támogatástól.

Nyertes pályázat esetén a támogatás folyósításának feltétele: aláírt banki felhatalmazó levél, melyet egy eredeti példányban a támogatási szerződés megkötésekor szükséges benyújtani.

A nyertes pályázónak a támogatási szerződés aláírásakor mellékelnie kell az átláthatósági nyilatkozatát (2. sz. melléklet), valamint az összeférhetetlenségi nyilatkozatát (3. sz. melléklet).

Az elnyert támogatás folyósítása a támogatási szerződés aláírását követően legkésőbb 2019. augusztus 31-ig megtörténik.

A támogatás folyósításának feltétele: a nyertes program/programok pályázó általi regisztrációja az Ars Sacra Fesztivál honlapján. /A regisztráció igazolását a szerződéskötéskor be kell mutatni!/

A pályázati összeggel való elszámolás:

Az önkormányzat a nyertes pályázókkal megkötött támogatási szerződésben szabályozza a kapott támogatással való elszámolás feltételeit.

A pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási határideje: 2019. november 15. Az elszámolást a Polgármesteri Titkárságon (1033 Budapest, Fő tér 3.) zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. Borítékra kérjük ráírni: „Ars Sacra Fesztivál – egyházi támogatás”

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály munkatársa a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlási felhívást a pályázó kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi meg az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellenőrzést végző munkatársánál a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást nyújt Borbély Rita önkormányzati főtanácsadó a + 36 1 437 88 34-es telefonszámon vagy a borbely.rita@obuda.hu mail címen.