Tájékoztató elveszett bizonyítványok pótlásával kapcsolatban

Elveszett általános iskolai, középiskolai, érettségi bizonyítványok pótlása

A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. Ha egy kiállított vagy kiadott érvényes bizonyítvány elveszett vagy megsemmisült, a tulajdonosa kérheti annak pótlását. Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A 20/2012. (VIII.31.) kormányrendelet 114.§ (1) bekezdése szerint a köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. A pótlásra szolgáló másodlat készítését az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlat a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetékköteles (20/2012. EMMI R. 96. § (6) bekezdés) A 2002. évi XLII. tv. 12. számú mellékletének 8. pontja alapján az iskolai bizonyítvány (…) másolatának, másodlatának kiállításáért 3000 Ft illetéket kell leróni. Az ügyintézés határideje általában 8 nap. A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja, kiskorú esetén a gondviselője személyesen veheti át.

A bizonyítványmásodlatnak – szöveghűen – tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. Bizonyítványmásodlat kiadása esetén, a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.

Amennyiben az eredeti érettségi bizonyítvány szerepel az Oktatási Hivatal által vezetett központi nyilvántartásában, a másodlat kiadásáról a központi nyilvántartás vezetőjét értesítik. A bizonyítványokról, az érettségi bizonyítványokról másodlatot engedélyezett, sorszámozott bizonyítvány-nyomtatványon nem lehet kiállítani. (20/2012. EMMI R. 114. § (3) – (4) bekezdés) Az érettségi bizonyítvány/tanúsítvány másodlatának kiállítását bejelentik az Oktatási Hivatalnak a 20/2012. EMMI R. 114. § (3) bekezdése szerint, ha az eredeti bizonyítvány/tanúsítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították, ez pedig a 113. § (2) bekezdés szerint névváltozás esetén fordul elő. Az Oktatási Hivatal vezeti a 1998. utáni érettségi vizsgákról a Központi Érettségi Bizonyítvány, Tanúsítvány és Törzslapkivonat nyilvántartást. A nyilvántartásban szereplő bizonyítványokkal kapcsolatosan áll fenn a kiállító szerv tájékoztatási kötelezettsége az Oktatási Hivatal felé másodlat kiadása, bizonyítvány érvénytelenné nyilvánítása vagy megsemmisítése esetén, így csak ezekről áll az Oktatási Hivatalnak rendelkezésére információ. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 51. § (1) bekezdése szerint az elveszett, megsemmisült érettségi bizonyítványról, tanúsítványról másodlatot lehet kiállítani, a törzslap alapján. A másodlatban mindazokat az adatokat fel kell tüntetni, amelyek az érettségi bizonyítványban szerepeltek. A másodlatot a kiállításra jogosult intézmény vezetője írja alá, és látja el az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával. Ha törzslap hiányában másodlat nem állítható ki, a középiskolai bizonyítványban szereplő záradék alapján a vizsgabizottságot működtető intézmény – kérelemre – igazolást állít ki arról, hogy az érettségi vizsgát sikeresen letették, és az érettségi bizonyítványt kiállították. A 2005. január 1. után kiadott tanúsítványok és érettségi bizonyítványok esetében az igazolás alkalmas a másodlat helyettesítésére is.

A bizonyítvány olyan irat, amely nem marad az iskolában, mert az a rendeltetése, hogy birtokosa saját iratai között őrizze. Az iskola irattárában a tanuló törzslapját őrzik, amelyen a tanuló valamennyi előírt adatát rögzíteni kell. Nem selejtezhetők, ezért a jogutód nélkül megszűnt iskolák esetében, a területileg illetékes megyei, városi levéltárban keresendők. A Magyar Országos Levéltár hivatalból nem őriz iskolai bizonyítványokat, sem törzslapokat. Jogszabályok alapján nincs különbségtétel állami és nem állami fenntartású iskolák nem selejtezhető iratai között, azok megőrzéséről gondoskodni kell. 

Az illetékes levéltár:

Budapest Főváros Levéltára

1139 Budapest, Teve u. 3–5.

Postafiókcím: 1554 Budapest, Pf. 41.

Tel.: (+36) 1 298 7501 / 7504

Honlap: https://bparchiv.hu/statikus/elerhetosegek 

Elveszett szakmai bizonyítványok, OKJ-s bizonyítványok pótlása

Az elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiadására 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított bizonyítvány esetén a vizsgaszervező (az az iskola, ahol a bizonyítványt szerezte), ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző jogosult bizonyítványmásodlatot kiállítani  (Budapest esetén: fojegyzo@budapest.hu). 2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot. A PMKH Törzslapnyilvántartás elérhetősége: Torzslapnyilvantarto@pest.gov.hu 

A 2010. márciusától szervezett szakmai vizsgák esetén a törzslapok egy példányát a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet jogutódja, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kapta, így őket is meg lehet keresni. A komplex szakmai vizsgák esetén (a 2013. novembere után a 315/2013-as Korm. rendelet szerint szervezett vizsgáknál) a másodlatot kizárólag az állami szakképzési és felnőttképzési szerv adhatja ki.

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1107&Itemid=296#faqnoanchor Az elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról – kérelemre – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv bizonyítványmásodlatot állít ki a törzslap alapján. 

Az eljárás során meg kell adni a vizsgával kapcsolatos adatokat (vizsgaszervező megnevezése, vizsga időpontja, helyszíne, oktató, vizsgáztató neve, a képzés helyszíne), a kérelmező személyes adatait (név, lakcím, születési hely, idő), a bizonyítvány-másodlat kiállításának indokát és az elérhetőséget (telefonszám és/vagy e-mail). Szükséges továbbá az elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiadása iránti kérelem. A kérelmet írásban személyesen, vagy postai úton nyújthatja be az ügyfél. Az eljárásnak 2000 Ft illetékköltsége van. Az ügyintézés határideje 21 nap.

Törzslap hiányában a bizonyítvány megszerzését és tartalmát igazoló közokirat (személyi igazolvány, munkakönyv, munkaügyi nyilvántartás stb.) alapján a vizsgaszervező vezetője pótbizonyítványt állíthat ki. A pótbizonyítványban azokat az adatokat lehet feltüntetni, amelyek a kiállítás alapjául szolgáló közokiratból megállapíthatók.

Ha a szakképzési feladatot ellátó iskola 2010. márciusa előtt jogutód nélkül megszűnt, az iskolai törzslapokat, bizonyítványokat ott kell keresni, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték. Az iskola irattárában a tanuló törzslapját őrzik, amelyen a tanuló valamennyi előírt adatát rögzíteni kell, nem selejtezhetők, ezért a jogutód nélkül megszűnt iskolák esetében, a területileg illetékes megyei, városi levéltárban keresendők. A Magyar Országos Levéltár hivatalból nem őriz iskolai bizonyítványokat, sem törzslapokat. Jogszabályok alapján nincs különbségtétel állami és nem állami fenntartású iskolák nem selejtezhető iratai között, azok megőrzéséről gondoskodni kell.

Az illetékes levéltár:

Budapest Főváros Levéltára

1139 Budapest, Teve u. 3–5.

Postafiókcím: 1554 Budapest, Pf. 41.

Tel.: (+36) 1 298 7501 / 7504

Honlap: https://bparchiv.hu/statikus/elerhetosegek 

Vonatkozó jogszabályok:

 

  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
  • 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
  • 315/2013. Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
  • 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 
  • 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 
  • 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

Letölthető fájl