Óbudai Továbbtanulási Támogatás

Kiemelt információk

 • Beadási határidő: 2024.07.15-2024.08.30.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 11/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 65-66. § alapján meghirdeti az Óbudai Továbbtanulási Támogatási pályázatot a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók számára a 2024/2025-ös tanév első félévére vonatkozóan.

Óbudai Továbbtanulási Támogatásra (továbbiakban: továbbtanulási támogatás) jogosult az a fiatal felnőtt,

 • a) aki érettségi bizonyítványát nappali tagozaton szerezte és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül eléri vagy meghaladja a 3,8 átlagot,
 • b) aki első alkalommal, nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, vagy egységes, osztatlan képzésben vesz részt,
 • c) aki egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, és
 • d) akinek, és a vele közös háztartásban élő, a Gyvt. 19. § (4) bekezdése szerinti közeli hozzátartozójának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori bruttó minimálbér 60%-át. (Jelenleg 160.080.-Ft)

A továbbtanulási támogatás egy aktív tanulmányi félévre nyújtható. A továbbtanulási támogatás összesen egy képzésre vehető igénybe, alapképzés esetében maximum 7 aktív félévre, osztatlan mesterképzés esetében maximum az adott képzésre irányadó aktív félévekre nyújtható. Megszakított tanulmányok esetén új képzéshez a támogatás nem igényelhető. Magasabb félévet kezdők számára követelmény, hogy az előző lezárt félév súlyozott tanulmányi átlaga elérje vagy meghaladja a kerekítés nélküli 3,5 átlagot.

A továbbtanulási támogatás összege: a képzés hallgató által fizetendő költségtérítés összegének minimum 50%-a, maximum 100%-a, de nem haladhatja meg a 400.000.-Ft/félév összeget. Nyertes pályázat esetén az önkormányzat a hallgatóval tanulmányi szerződést köt. A támogatást az önkormányzat egy aktív tanulmányi félévre, a felsőoktatási intézmény által kiállított számla ellenében, egy összegben utalja át a felsőoktatási intézmény bankszámlájára.

A pályázat benyújtása:

A kérelmet személyesen Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Ügyfélkapcsolati Osztályán (1033 Harrer Pál utca 2.) írásban, a pályázó által aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje:

2024. augusztus 30.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • kitöltött pályázati űrlap
 • egy háztartásban élők számáról szóló igazolás
 • a család, illetve háztartás jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások
 • a családban élők jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatok
 • az igénylővel egy családban élő, 16 éven felüli, nem tanköteles gyermekre vonatkozó, az oktatási igazolásokról szóló kormányrendelet szerint, a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány mindkét oldalának másolata vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolata
 • az érettségi bizonyítványról készített másolat (csak első alkalommal pályázó esetén)
 • a felsőfokú képzésre történő felvételről szóló hivatalos értesítés (csak első alkalommal pályázó esetén)
 • súlyozott tanulmányi átlag igazolása a Neptun rendszerből kinyomtatva (csak újra pályázó esetén)
 • a hallgató részére az intézmény által a tárgyidőszakra kiadott érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány mindkét oldalának másolata vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolata (csak újra pályázó esetén)
 • szerződéskötési szándékról szóló nyilatkozat

További felvilágosítás kérhető:

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Köznevelési és Kulturális Főosztály (1033 Fő tér 4. fsz. 2.; tel.: 4378-658: Wolkensdorferné Eleki Márta, pénzügyi és költségvetési referens)

ÓTT rendelet és módosítása:

https://or.njt.hu/eli/v01/735661/r/2023/11

https://or.njt.hu/eli/v01/735661/r/2023/38/2024-01-01