Közterület-használati kérelem

Tisztelt Lakosok/Ügyfelek!

Kérjük Önöket, hogy a sürgősségi eljárások esetén – így különösen az építési konténerek kihelyezése vonatkozásában – szíveskedjenek előzetes konzultációt folytatni az ügyekhez kapcsolódó kollégáinkkal, hogy naprakészen tájékoztathassuk Önöket.

Szíves megértésüket, türelmüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vendéglátó teraszokra vonatkozó korábban hatályban lévő átmeneti szabályozás hatálya 2022. szeptember 30. napjával bezárólag megszűnt, az ezt követő időszak vonatkozásában közterület-használati kérelmet kell benyújtani!

Módosult az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet a 3 napnál nem hosszabb konténerek igénylése vonatkozásában: Önkormányzati rendelet módosítása

Közterület használati hozzájárulás igénylésének menete, feltételei:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) által támasztott követelményeknek megfelelően, a közterület használat vonatkozásában is elektronikus ügyintézés működik.

–     az ügyfél a kérelmet az előírt formanyomtatványon beadja, a nyomtatványon felsorolt mellékleteket;

–     a hivatal a kérelmet ellenőrzi, szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel, illetve helyszíni szemlét tart;

–  a hivatal a közterület használat vonatkozásában született döntést megküldi az ügyfél részére

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014. (II. 28.) sz. rendelet (továbbiakban Ör. itt elérhető ) 10. § (1) bekezdés értelmében a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a használat megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. Az eljárás illetékmentes.

A közterület-használati kérelem nyomtatvány: /az Ör. 3. melléklete/ itt elérhető  

 • A közterület-használati díjak megállapítása szempontjából figyelembe veendő 3 db övezeti kategória: /az Ör. 1. melléklete/ itt elérhető 
 • A közterület-használati díjakat tartalmazó táblázat: /az Ör. 2. melléklete/ itt elérhető 
 • A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő közterület kert funkcióval történő használat bejelentő formanyomtatvány: /az Ör. 5. melléklete/ itt elérhető
 • A filmforgatási helyszínek irodája által megküldött filmforgatások díjait tartalmazó díjtábla: itt elérhető 

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdés aa) pontja alapján /E-papíron történő/ elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügy tekintetében a gazdálkodó szervezet.

A gazdálkodó szervezet meghatározása (a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. pontja alapján):

–          a gazdasági társaság,

–          az európai részvénytársaság,

–          az egyesülés,

–          az európai gazdasági egyesülés,

–          az európai területi társulás,

–          a szövetkezet,

–          a lakásszövetkezet,

–          az európai szövetkezet,

–          a vízgazdálkodási társulat,

–          az erdőbirtokossági társulat,

–          a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe,

–          az állami vállalat,

–          az egyéb állami gazdálkodó szerv,

–          az egyes jogi személyek vállalata,

–          a közös vállalat,

–          a végrehajtói iroda,

–          a közjegyzői iroda,

–          az ügyvédi iroda,

–          a szabadalmi ügyvivői iroda,

–          az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,

–          a magánnyugdíjpénztár,

–          az egyéni cég,

–          továbbá az egyéni vállalkozó,

–          emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam,

–          a helyi önkormányzat,

–          a költségvetési szerv,

–         jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy,

–          a felsőoktatási intézmény,

–          az egyesület,

–          a köztestület,

–          valamint az alapítvány.

Az E-papíron történő elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek azok a személyek, akikre nem vonatkozik a fenti felsorolás szerinti egyik kategória sem.

Azok a magánszemélyek, akikre a fenti E-papíron történő elektronikus ügyintézési kötelezettség nem vonatkozik, magánszemélyként az alábbi három módon tudják az Önkormányzat részére benyújtani a közterület használati kérelmet:

 • Hivatalunk Ügyfélszolgálati Irodáján, papír alapon benyújtva (az Ügyfélkapcsolati Osztály linkjén megtalálható ügyfélszolgálati rend: https://obuda.hu/szervezeti-felepites/tarsadalmi-kapcsolatok-foosztaly/),
 • Önkormányzat levélcímére (1033 Budapest, Fő tér 3.) postai úton megküldve,
 • illetve a kérelmező személyes Ügyfélkapuján keresztül /E-papíron/ is elküldhető.

A fenti joghelyek alapján a kérelmet a szükséges mellékletekkel a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 1033, Budapest /Hivatali kapujára/ elektronikusan E-papíron kell benyújtani. (https://epapir.gov.hu).

Az E-papíron történő továbbításhoz a kérelem és mellékletei feltöltésekor:

– Témacsoport azonosító:

– Témacsoport neve:

– Ügytípus azonosító:

– Ügytípus neve:

kérdéseknél egyéb kategóriát célszerű megjelölni.

Címzettként BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA 1033, Budapest sort kell kiválasztani.

A kérelem formanyomtatványhoz csatolni kell:

 1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító okirat (különösen: vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) egyszerű másolatát,
 2. Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése egyértelműen megállapítható legyen,
 3. Az igényelt területre vonatkozó hivatalos helyszínrajzot, vagy a hivatal honlapján ingyenesen hozzáférhető térinformatikai rendszerből nyomtatott helyszínrajzot,
 4. Az elhelyezni kívánt létesítmény leírását és műszaki rajzát,
 5. Gazdasági társaságok esetében bankszámlaszerződés és aláírási címpéldány egyszerű másolatát.
 6. Amennyiben a közterület-használat során olyan tevékenységet végez, amely veszélyes mértékű környezeti zajt okoz, a zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló döntést.
 7. Közúti igénybevétel esetén – a 3. pontban leírt helyszínrajzon túl – a vonatkozó helyszínt ábrázoló, a közútkezelő által jóváhagyott forgalomtechnikai vázrajzot.
 8. Zöldterületek használata esetén fényképekkel kiegészített állapotfelmérési dokumentációt.

továbbá az Ör. által (speciális területen lévő) közterületrészek használata esetén a vonatkozó részei szerint előírt egyéb mellékleteket. (pl.: Római parton, és a hozzá kapcsolódó Duna parti közterületek, a Kossuth Lajos üdülőparton és a hozzá kapcsolódó Duna parti közterületek, a Promenád, valamint az I. övezeti kategóriába tartozó területekre előírt speciális szabályok (Ör. 25. §) keretében előírt /pl.: hatályos főépítészi állásfoglalás/ további mellékletek).

Alkalmazott jogszabályok

–          2016. évi CL. Törvény (Ákr.)

–          210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

–          3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet

–          10/2014. (II. 28.) ÖK rendelet

–          36/2017. (IX.29.) ÖK rendelet

Kapcsolódó bejegyzések