Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó számlaszám: 12001008-00131713-04200006

Kerületünkben idegenforgalmi adó került bevezetésre 2011. január 1-jei hatállyal a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint az azt módosító 2010. évi XC. és CXXIII. törvény, illetve Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának az egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX.30.) számú rendeletét (továbbiakban: Ör.) módosító 50/2010. (XII. 2.) számú rendelete alapján.

1. Kit terhel adófizetési kötelezettség?

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

2. Mi az IFA alapja és mennyi a mértéke?

Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (például: üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (például: üzemeltetési költség). Az adó mértéke a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj 4 %-a.

3. Kik kötelesek az adót beszedni?

Az idegenforgalmi adót beszedni kötelezettek köre:

a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető,
b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv,
c) a fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv,
d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult.

4. Hogyan kell az adót bevallani és befizetni?

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

Az adót a beszedést követő hó 15. napjáig az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára kell befizetni. Az adófizetésre kötelezettnek a beszedett adóról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Adóügyi Főosztályához a beszedést követő hó 15-ig adóbevallást kell benyújtania.

Idegenforgalmi adó beszedési számla: 12001008-00131713-04200006

5. Ki mentes az IFA alól? 

Mentes az idegenforgalmi adó alól:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

A mentességeket a mellékelt nyilatkozattal és nyilvántartással kell igazolni.

Az alábbi dokumentumokat magánszemélyek használhatják papíralapú beküldésre. Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára az adatbejelentések törvényileg kötelezően az E-önkormányzat portálon található elektronikus űrlapokon nyújtandók be! Ezen rendszert a magánszemély adózók is használhatják, azonban számukra ez nem kötelező, csupán választható lehetőség. További tudnivalók az elektronikus ügyintézésről itt.

Idegenforgalmi adó bevallás
Idegenforgalmi adó bejelentés
IFA nyilatkozat mentességhez

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYES HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELETE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI:

2024-ben hatályos helyi adó rendelet
2023-ban hatályos helyi adó rendelet
2022-ben hatályos helyi adó rendelet
2020-2021-ben hatályos helyi adó rendelet
2019-ben hatályos helyi adó rendelet
2018-ban hatályos helyi adó rendelet

KAPCSOLÓDÓ ÜGYINTÉZŐK:

Kecskeméti Istvánné (adómegállapítási és ellenőrzési osztályvezető)
Telefon: + 36 1 436 7177

Melovics József István (adókivető)
Telefon: +36 1 436 7175