EP választások – Tájékoztatás

Hírek
Közzétéve:

A szavazóköri cím módosításáról

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Bp. III. ker. Tímár utca 16. és a Bp. III. ker. Szőlő utca 9-11. szám alatt működő szavazókörök – intézmény-összevonás miatt – megszűntek.

Az érintett választópolgárok a Bp. III. ker. Tímár utca 16. helyett a Bp. III. ker. Mókus u. 2. szám alatt működő Andor Ilona Ének-Zene Általános Iskolában, a Bp. III. ker. Szőlő utca 9-11. helyett a Bp. III. ker. Nagyszombat u. 19. szám alatt működő Árpád Gimnáziumban élhetnek választójogukkal.

A választási eljárásokról szóló 1997. évi C. törvény 10.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a szavazókörök területi beosztását úgy kell kialakítani, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerkétszáz választópolgár jusson.

A fenti jogszabályra figyelemmel a szavazókörök területi beosztásában módosításokra volt szükség. Módosult a Bécsi út 70-74., a Bécsi út 76-86., a Jablonka út 39-79., a Jendrassik György utca 1., a Kalászi utca, a Seregély köz, valamint a Szépvölgyi út 7-33. lakcímek szavazóköre.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy szavazási szándékukat megelőzően – az említett címektől függetlenül – győződjenek meg arról, hogy a lakóhelyük szerinti szavazókör címében történt-e változás.


Helyi Választási Iroda vezetője

A 2009. június 7. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos eljárási határidőkről, határnapokról, tudnivalókról

Lakóhelytől eltérő helyen történő szavazás

-    A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a lakcíme szerinti névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen vagy – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező – meghatalmazott útján 2009. május 22-én 16.00 óráig kérheti.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy az legkésőbb 2009. május 22-éig megérkezzen a helyi választási irodába. (Ve. 20/A. § (1) bek.)
-    A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2009. május 22-ig módosíthatja a külképviselet megjelölését ahol választójogát gyakorolni kívánja, illetőleg kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakcíme szerinti névjegyzékbe történő visszavételét. (Ve. 20/A. § (3) bek.)
Akit a külképviseleti névjegyzékbe felvettek, vagy akinek külképviseleti névjegyzékbe vételét elutasították, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő három napon belül nyújthat be kifogást. (Ve. 20/E. § (2) bek.)

-    Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, – a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől kért – Igazolással tartózkodási helyén szavazhat.
Igazolást személyesen vagy – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező – meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16.00 óráig lehet kérni.
Igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy az legkésőbb 2009. június 2-áig a helyi választási irodába megérkezzen. (Ve. 89. § (2) bek.)
Ha az igazolás kiadását követően a választópolgár meggondolja magát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-én 16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy – az igazolás bevonásával egyidejűleg vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. (Ve. 89. § (6) bek.)

A választási szervek létrehozása

-    A választási bizottságok megbízott tagjait a listát állító jelölő szervezet legkésőbb 2009. május 29-én 16.00 óráig jelentheti be. (Ve. 25. § (2) bek.)

A választási kampány

-    A választási kampány 2009. június 5-án 24.00 óráig tart. (Ve. 40. § (1) bek.)
-    Kampányt folytatni 2009. június 6-án 0.00 órától június 7-én 19.00 óráig TILOS. (Ve. 40. § (2) bek.
-    A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölő szervezeteknek kérésükre díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2009. május 18-ától adja át. (Ve. 45. § (1) bek.)
-    A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetője a jelölt, jelölő szervezet részére kérésére, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2009. május 18-ától adja át. (Ve. 45. § (2) bek.)
-    A 3. és 4. francia bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2009. június 7-én 16.00 óráig kell megsemmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet legkésőbb 2009. június 10-én 16.00 óráig át kell adni az adatszolgáltatónak. (Ve. 45. § (3) bek.)
-    A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2009. július 7-éig köteles eltávolítani. (Ve. 42. § (6) bek.)

Szavazás

Szavazni a Magyar Köztársaság területén 2009. június 7-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet (Ve. 61. § (1) bek.)

Budapest III.kerületében igazolással szavazók számára kijelölt szavazókör:
9. sz. szavazókör, címe: Budapest III. Harrer Pál utca 7. Általános Iskola

Ebben a szavazókörben adhatják le szavazatukat azok a választópolgárok

-    akik – a lakóhelyük szerint illetékes választási iroda vezetője által kiállított – IGAZOLÁS-sal rendelkeznek, valamint

-   akiknek lakcíme – a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében – csak a  III. kerület megnevezését tartalmazza.    
(A településszintű lakcímmel rendelkező választópolgár a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt és ajánlószelvényt a Választási Irodában – Népességnyilvántartó Csoport – veheti át.)

A mozgásában gátolt választópolgár
mozgóurnás szavazásra vonatkozó igényét ÍRÁSBAN, a szavazás napja előtt a Választási Iroda vezetőjénél, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnál jelentheti be. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, pontos lakcímét, névjegyzékbeli sorszámát. A külképviseleteken mozgóurnás szavazásra nincs lehetőség.

A szavazatok összesítése

-    A szavazóköri  jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2009. június 10-én 16.00 óráig megtekinthető. (Ve. 75. § (2) bek.)
-    Az Országos Választási Bizottság a választás eredményét a szavazatszámláló bizottságok által kiállított jegyzőkönyvek és a külképviseleti szavazás eredményéről kiállított jegyzőkönyv alapján, legkésőbb 2009. június 13-án állapítja meg. (Ve. 99/O. § (2) bek.)  
-    A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2009. szeptember 5-éig kell megőrizni. 2009. szeptember 5. után a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni. (Ve. 75. § (3) bek.)
-    A jegyzőkönyveket 2009. szeptember 5. után át kell adni a Magyar Országos levéltárnak. (Ve. 75. § (4) bek)

A Helyi Választási Iroda munkaidőben Választási Információs Szolgálatot működtet a Polgármesteri Hivatal épületében.
(Szervezési Osztály 1033 Fő tér 3. I. 28.  tel.: 4378-597, 4378-591, 4378-585,
Népességnyilvántartó Csoport 1033 Fő tér 3. fszt. 2. tel.: 4378-946)


    Helyi Választási Iroda vezetője

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság