Lakbér mértékének felülvizsgálata

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a 60/2002.(XII.18.), az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról  szóló önkormányzati rendeletének 63.§-a szerint a bérlő vagyoni és a bérleményben élő bérlő háztartásának jövedelmi és vagyoni helyzetét évente felül kell vizsgálni a Vagyonkezelőnek a Hivatal részére teljesített adatszolgáltatása alapján. Az eljárás során a bérlő a jövedelmi és a vagyoni helyzetére vonatkozó dokumentumok  benyújtásával kérheti, hogy a továbbiakban is a felülvizsgálat indításakor hatályos lakbér kategória szerinti fizetési jogosultság kerüljön számára megállapításra.

(2) A Hivatal a felülvizsgálattal érintett bérlőket értesíti a felülvizsgálatról. Az értesítő tartalmazza: a felülvizsgálat indokát, célját, a kérelem benyújtásának határidejét, valamint egyéb, a kérelem kitöltésére és benyújtására vonatkozó információkat.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerint értesített bérlő a felülvizsgálat iránti kérelmet nem nyújtja be,

a)ha a felülvizsgálat megindításakor szociális lakbért fizetett, költségelvű,

b)ha a felülvizsgálat megindításakor költségelvű lakbért fizetett, piaci I.,

c)ha a felülvizsgálat megindításakor piaci I. lakbért fizetett, piaci II.,

d)ha a felülvizsgálat megindításakor piaci II. lakbért fizetett, továbbra is piaci II.,

lakbér-kategória szerint kell meghatározni a lakbért.

(3a) Amennyiben a (11a) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány nem kerül benyújtásra, piaci II. lakbér-kategória szerint kell meghatározni a lakbért.

(4) Szociális alapon kell megállapítani a lakbért, ha

a)a bérleményben élő bérlő és a bérleményben vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg

aa)nem egyedül élő esetén a 110.000.-Ft-ot

ab)egyedül élő esetén  a 140.000.-Ft-ot

     ac)egyedül élő, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén, továbbá ha a háztartásban fogyatékos vagy egészségkárosodott személy él, a 170.000.-Ft-ot és

b)a bérlő és a bérleményben élő egyéb személyek vagyonnal nem rendelkeznek.

c)A jövedelemre és a vagyonra vonatkozó fogalmak alatt a Sztv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmakat kell érteni azzal az eltéréssel, hogy

ca) ingatlan esetében a bérlő tulajdonában lévő lakóingatlan minden esetben vagyonnak minősül, azonban nem számít vagyonnak, ha a bérlő és a bérleményben élők együttes tulajdoni hányada az 1/2-ed részt nem haladja meg.

cb) ingó és a ca) pontban meghatározott lakóingatlan kivételével az ingatlan vagyon esetén a vagyon értéke nem haladja meg a 3.000.000.-Ft-ot

(5) A méltányolható lakásnagyságot meghaladó bérleményben élő bérlő szociális alapú lakbérkategóriába magasabb lakbérkategóriából nem sorolható vissza abban az esetben sem, ha jövedelmi és vagyoni helyzete alapján jogosult lenne rá, a lakbér mértékét számára költségelven kell megállapítani.

(6) Költségelven kell megállapítani a lakbért, ha

a) a bérleményben élő bérlő és a bérleményben vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme a (4) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt meghaladja, azonban nem haladja meg

aa) nem egyedül élő esetén a 170.000.-Ft-ot,

ab)egyedül élő esetén a 200.000.-Ft-ot

ac)egyedül élő, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén, továbbá ha a háztartásban fogyatékos vagy egészségkárosodott személy él a   210.000.-Ft-ot és,

b)a bérlő és a bérleményben élő egyéb személyek vagyonnal nem rendelkeznek.

c) A jövedelemre és a vagyonra vonatkozó fogalmak alatt a Sztv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmakat kell érteni azzal az eltéréssel, hogy

ca) ingatlan esetében a bérlő tulajdonában lévő lakóingatlan minden esetben vagyonnak minősül, azonban nem számít vagyonnak, ha a bérlő és a bérleményben élők együttes tulajdoni hányada az 1/2-ed részt nem haladja meg, továbbá az ezt meghaladó tulajdoni hányad esetén az az ingatlan, amelynek értéke nem haladja meg a 6.000.000.-Ftot

cb) ingó és a ca) pontban meghatározott lakóingatlan kivételével az ingatlan vagyon esetén a vagyon értéke nem haladja meg a 6.000.000.-Ft-ot.

(7) Piaci I. lakbér-kategória szerint kell megállapítani a lakbért, ha

a)a bérleményben élő bérlő és a bérleményben vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme a (6) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt meghaladja, azonban nem haladja meg

aa) nem egyedül élő esetén a 220.000.-Ft-ot,

ab) egyedül élő esetén a 270.000.-Ft-ot

ac) egyedül élő, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén, továbbá ha a háztartásban fogyatékos vagy egészségkárosodott személy él a 300.000.-Ft-ot és,

b) a bérlő és a bérleményben élő egyéb személyek vagyonnal nem rendelkeznek.

c) A jövedelemre és a vagyonra vonatkozó fogalmak alatt a Sztv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmakat kell érteni azzal az eltéréssel, hogy

ca) ingatlan esetében a bérlő tulajdonában lévő lakóingatlan minden esetben vagyonnak minősül, azonban nem számít vagyonnak, ha a bérlő és a bérleményben élők együttes tulajdoni hányada az 1/2-ed részt nem haladja meg, továbbá az ezt meghaladó tulajdoni hányad esetén az az ingatlan, amelynek értéke nem haladja meg a 9.000.000.-Ft-ot.

cb) ingó és a ca) pontban meghatározott lakóingatlan kivételével az ingatlan vagyon esetén a vagyon értéke nem haladja meg a 9.000.000.-Ft-ot

(8) Piaci II. lakbér-kategória szerint kell megállapítani a lakbért, ha a bérleményben élő bérlő és a bérleményben vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme a (7) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt meghaladja vagy a bérlő és a bérleményben élő személyek vagyona a (7)  bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoni határt meghaladja, továbbá, ha a bérlők egyike sem él életvitelszerűen a bérleményben.

(9) Az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálattal összefüggő döntések meghozatalára – átruházott, önkormányzati hatósági jogkörben – I. fokon a polgármester jogosult.

(10) A lakbér mértékének felülvizsgálata során megállapított lakbér-kategória a felülvizsgálati döntés véglegessé válását követő hónap első napjától alkalmazandó.

(11) Az itt nem szabályozott eljárási kérdésekben az Sztv., az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(11a) A lakbér mértékének felülvizsgálata iránti kérelem benyújtásakor – kivéve, ha a bérlő a bérleti jogviszonyának biztosításával kapcsolatos ügyében a Hivatalhoz a felülvizsgálat évében vagy az azt megelőző két naptári évben benyújtotta – a bérlő és a bérleményben élő egyéb személyek vagyoni helyzetére vonatkozó dokumentumokkal együtt minden harmadik naptári évben csatolni kell a 30 napnál nem régebben kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy rendelkeznek-e ingatlantulajdonnal.

(12) A Hivatal a felülvizsgálati határozat 1 példányát a véglegessé válást követően megküldi a Vagyonkezelő részére.

A lakbér mértékének felülvizsgálatával kapcsolatos kérdésekben az alábbi kollégák tudnak segíteni:

Dede Márta (telefonszám: 06-1- 43-78-993)

Gorsics Mária (telefonszám: 06-1- 43-78-951)

Röser Adél (telefonszám: 06-1- 43-78-931)

Vasali Zsuzsanna  (telefon: 06-1- 43-78-676)