Önkormányzati lakáscélú támogatások

A lakáscélú önkormányzati támogatás a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig nyújtható.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokról szóló 46/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete alapján igényelhető támogatások feltételrendszeréről.

A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanok esetében az alábbi lakáscélú önkormányzati helyi támogatásokra terjed ki:

a) lakásépítési helyi támogatás,

b) fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása.

Lakásépítési helyi támogatásban (a továbbiakban: helyi támogatás) részesülhet a

a) az egyedülálló személy vagy a lakásigényét együttköltözéssel megoldó család egyik tagja az önkormányzat közigazgatási területén legalább 3 éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ott legalább három éve életvitelszerűen tartózkodik;

b) a gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, aki az önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ott legalább egy éve életvitelszerűen tartózkodik;

Lakásépítési helyi támogatásban és fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásában részesülhet az

c) a fiatal házaspár, akiknek legalább az egyik tagja legalább 3 éve Budapest Főváros közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és ott legalább három éve életvitelszerűen tartózkodik.

Helyi támogatás nyújtható:

A helyi támogatás olyan visszatérítendő, kamatmentes kölcsönként biztosított egyösszegű támogatás, amely

a) új vagy használt lakás tulajdonjogának megszerzéséhez,

b) lakás építéséhez, lakás emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján vagy egyéb módon történő létesítéséhez;

c) lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához,

d) a súlyosan mozgássérült személy lakásának akadálymentesítési célú felújításához nyújtható. (A támogatás igénybevételére az jogosult, aki hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt akadálymentesítési támogatás igénybevételére jogosultságot szerzett.)

A helyi támogatás összege nem haladhatja meg

a) a vásárolt (új vagy használt) ingatlan vételárának, illetve az építendő lakás építési költségének 20 %-át, de maximum 2.000.000 Ft-ot,

b) a lakásnak emeletráépítés, vagy tetőtér-beépítés útján történő létesítése esetén az 1.000.000,- Ft-ot,

c) bővítés, felújítás esetén a 400.000,- Ft-ot,

d) lakás korszerűsítése esetén

da) komfortfokozat növelése céljából 300.000,- Ft-ot

db) szennyvízcsatorna –rákötés esetén 150.000,- Ft-o

e) akadálymentesítési célú felújítás esetén 300.000,- Ft-ot.

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása olyan vissza nem térítendő, egyösszegű támogatás, amelynek mértéke a vásárolt (új vagy használt) ingatlan vételárának, illetve az építendő lakás építési költségének 10 %-a, de maximum 1.000.000 Ft.

Helyi támogatás annak az egyedülálló személynek, családnak, vagy fiatal házaspárnak kerül megállapításra, aki vagy amely:

 1. megfelel az e rendeletben szabályozott jövedelmi és vagyoni feltételeknek;
 2. nem esik kizáró feltétel alá;
 3. az e rendeletben szabályozott mértékű lakásigény megoldásához kéri a támogatást;
 4. a vásárolt lakás ára, vagy az építendő lakás építési költsége az előző évi fővárosi – évente a nemzetgazdaságért felelős minisztérium által közzétett – átlagköltséget nem haladja meg;
 5. vállalja a helyi támogatás e rendeletben meghatározott futamidő alatti visszafizetését.

A támogatás jövedelmi és vagyoni feltételei:

Helyi támogatás akkor adható, ha

a) az együtt költöző családtagok egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatszorosát (jelenleg 171.000.-Ft) és

b) az igénylő és a vele együtt költöző családtagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal,

Vagyon: forgalomképes ingó vagy ingatlan dolog, melynek forgalmi értéke együtt vagy külön-külön meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének százhuszonötszörösét. Nem minősül vagyonnak:

 • a kérelmező rendelkezésére álló, önrészként megjelölt összeg;
 • az a lakásépítésre szolgáló telek, amelynek a beépítéséhez a támogatást kérik;
 • az a lakástulajdon, amelyen a támogatás segítségével kívánnak építési munkát végezni;
 • a munkaeszközként, valamint mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű értéke.

c) a család készpénz-megtakarítása (a továbbiakban: önrész) eléri az építési-, felújítási költség, vagy a vételár 20 %-át, amelyet az igényléskor hitelt érdemlő módon igazolni kell, azzal a kivétellel, hogy az akadálymentesítési célú felújítás esetében az önrész megléte a támogatás nyújtásának nem feltétele. Az önrészbe az alapítvány-, az állami-, a munkáltatói támogatás, a fiatal házasok támogatása és a pénzintézeti hitel nem számítható be.

Fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatása esetén

a) az együttköltöző családtagok egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét (jelenleg 142.500.-Ft) azzal, hogy a jövedelem számításánál kérésükre a fiatal, gyermektelen házaspár esetében legfeljebb kettő, egy gyermekes fiatal házaspár esetében egy további vállalt gyermek is családtagként figyelembe vehető,

b) külön-külön, vagy együttesen beköltözhető lakástulajdonnal nem rendelkeznek,

c) a vásárolt, vagy építendő lakás költsége 20%-ának megfelelő összegű önerővel rendelkeznek,

d) a vásárolt, vagy építendő lakás költsége 20%-ának megfelelő összegű önerővel rendelkeznek.

A támogatást kizáró általános feltételek

Nem nyújtható helyi támogatás, ha a kérelmező

 1. előző lakását kisebb alapterületű vagy szobaszámú lakásra a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül elcserélte, vagy meglévő lakását részben, vagy egészben bérleti szerződés útján vagy más módon hasznosítja,
 2. előző, tulajdonában álló lakását a kérelem benyújtását megelőzően 5 éven belül elidegenítette, kivéve, ha ez a házassági vagyonközösség megszüntetése érdekében, vagy hatósági vagy bírósági határozat alapján történt, valamint kivéve, ha az eladásból befolyt összeget önrészként használja fel az új lakáshoz jutáshoz;
 3. a támogatást meglévő lakástulajdona vagy önkormányzati bérlakása megtartása mellett másik lakás építéséhez, vásárlásához, megszerzéséhez kéri,
 4. a támogatást az általa felvett kölcsön törlesztésére vagy visszafizetésére kívánják felhasználni,
 5. egyenes ági rokontól vásárol, amennyiben az csak tulajdonjogi változást és nem lakásmegoldást eredményez;
 6. a támogatásra irányuló kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely részére jogosulatlan előnyt jelent, valamint az eljárás során az eljáró hatóságot bármely más módon megtéveszti;
 7. a támogatásra irányuló kérelmet az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számított 90 nap elteltével, vagy a vételár teljes kifizetése után, továbbá építés, bővítés, felújítás, korszerűsítés esetén a munkálatok befejezését követően nyújtják be.
 8. a becsatolt igazolások alapján nem látszik biztosítottnak a támogatás visszafizetése, mert a kérelem elbírálásakor a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

A fennálló vagy megszűnt tulajdonjog vizsgálatánál azt a tulajdonjogot kell figyelembe venni, amelynek 50%-os vagy annál nagyobb hányadával a kérelmező és vele együttköltöző családtagjai együttesen rendelkeztek, vagy rendelkeznek.

A támogatásnál méltányolható lakásigény

Helyi támogatás akkor adható, ha a meglévő, felépítendő, megszerzendő, vagy az emelet-ráépítést, tetőtér-beépítést, bővítést követően az ingatlan megfelel az alábbi táblázatban foglaltaknak.

Együtt költöző családtagok száma Lakásigény szobaszáma Hasznos alapterület maximum

 

minimum maximum 3 vagy több gyermeknél nem önálló

lakás esetén (különösen: társasház)

önálló lakás

esetén

1 1 1,5 40 m2 70 m2
2 1 2 60 m2 90 m2
3 1,5 2,5 70 m2 100 m2
4 2 3 80 m2 110 m2
5 2,5 3,5 4 95 m2 125 m2
6 3 4 5 110 m2 140 m2
7 3,5 4,5 6 120 m2 150 m2
8 4 5 7 130 m2 160 m2

(2) Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.

A helyi támogatás igénylésének rendje

A támogatásra irányuló kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon lehet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján benyújtani.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése alapján az eljárás 3.000,- Ft illeték fizetési kötelezettséggel jár, melyet illetékbélyeg formájában a kérelmen kell leróni.

A kérelem benyújtásakor mellékelni kell a támogatásra való jogosultság elbírálásához szükséges – a formanyomtatványon feltüntetett – iratokat.

A kérelem elbírálása

1.) A támogatás iránti kérelmekkel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztálya látja el. A Főosztály javaslatát a rendelkezésre álló adatok, tények és az elvégzett környezettanulmány alapján teszi meg. A támogatásról a kérelem benyújtását követő hatvan napon belül az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága dönt.

2.) A jogos igények kielégítése mindaddig teljesíthető, amíg az Önkormányzat évi költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló összeg fedezetet nyújt.

A kölcsön visszafizetése

1.) A kamatmentes kölcsön visszafizetése a futamidőn belül havonta egyenlő részletekben történik. A havi részlet összegét, a támogatás visszafizetésének kezdő időpontját a támogatási szerződésben állapítja meg az Önkormányzat.

2.) A kapott támogatás visszafizetésének futamideje:

a.)     500.000 Ft-ig 5 év

b.)     500.000 Ft felett 100.000 Ft-onként 1 évvel emelkedik,

c.)     1.000.000 Ft felett 200.000 Ft-onként 1 évvel emelkedik.

Egyéb tudnivalók

Lakás vásárlás esetén az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell:

„Szerződő felek rögzítik, hogy a …. pontban meghatározott vételárból …………… Ft-ot vevő részben Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által nyújtott helyi támogatásból kívánja kiegyenlíteni.

Ennek érdekében vevő már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vevő és az Önkormányzat között kötendő kölcsönszerződés /támogatási szerződés alapján a szerződésben rögzített tőkeösszeg és járulékai erejéig – vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg – jelzálogjog, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön a kölcsönt/támogatást nyújtó Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

A kölcsönszerződés /támogatási szerződés jelen adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi és földhivatali benyújtásáról a kölcsönt nyújtó Önkormányzat gondoskodik.”

Az Önkormányzat által biztosított összeg – Banki átutaláson keresztül – az eladó részére kerül kifizetésre.

A támogatással kapcsolatban részletes, személyes tájékoztatást nyújt: Lunkán Katalin, elérhetősége: Tel.: 4378-922, e-mail: lunkan.katalin@obuda.hu

Nyomtatvány helyi támogatáshoz:kérelem_helyi támogatáshoz

Nyomtatvány fiatal házasok támogatásához:kérelem_fiatal házasok támogatásához