Zajvédelmi eljárás és zajpanasz bejelentése

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján az alábbi zaj- és rezgésvédelmi ügyek tartoznak a kerületi önkormányzat jegyzője hatáskörébe.

a) statisztikai besorolás alapján
– épületek építése
– egyéb építmények építése
– speciális szaképítés
– gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
– nagykereskedelem
– kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
– szálláshely szolgáltatás
– vendéglátás
– reklám, piackutatás
– építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
– alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
– sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben, valamint
c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben
valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az a) pont szerinti tevékenységeknél.

Az a) pont szerinti környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a jegyzőtől a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni, kivéve, ha

– a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
– a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik, és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

Zajpanasz

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős (kulturális, szórakoztató vendéglátó vagy sportlétesítmény) tevékenység elleni panaszát az Igazgatási Főosztály Hatósági Osztály Közterületi és Környezetvédelmi Csoport vizsgálja ki.

Építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos előírások

A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól az egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, illetve az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

 Jogszabályi háttér

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet.
A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (VI. 13.) Önkormányzati rendelet.

2018.05.28. zajkibocsátási-határérték-kérelem

Zajvédelmi adatlap közterületi rendezvény megtartása során hangosító berendezés engedélyezéséhez