Állattartás, állatvédelem

Ezúton tájékoztatjuk a lakosokat, hogy Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának közigazgatási területén belül a Segítő Angyalok Állatmentés Kft. végzi a kóbor állatok befogását, kezelését.

 

A megbízott kizárólag rendőri szervek, illetve a különböző hatóságok által történő felkérés alapján végzi a tevékenységét. Ezzel kizárható, hogy anonym módon jelezve egy állatot, jogszerűtlen beavatkozás, befogás, illetve elszállítás történjen. Emellett a szervezet a hatósági eljárások keretében ideiglenes elhelyezésben vagy végleges kobzásban működik közre. Vadon élő állatfajok befogására állatmentő szervezet nem rendelkezik jogszerűen kiadott, érvényes szakhatósági engedélyekkel, ezt kérjük, ilyen fajok esetében ezt vegyék figyelembe.

 

A kóbor vagy kóbornak vélt állatot feltüntetve a fajt, az egyedek számát, a felbukkanás helyét az info@obuda.hu címen lehet jelezni a hivatal felé, illetve a szerződött partner felé a segitoangyalok@segitoangyalok.hu címen. Utóbbi esetben a szervezet a hatósággal való egyeztetést követően, a kérés hatósági elbírálása alapján fogja a befogást elvégezni. A hatósági úton történő ideiglenes kiemelés alapja az állatvédelmi eljárás lefolytatása és az abban hozott hatósági döntés megléte.

 

Állatkínzás gyanúját Dr. Bots Dénes jegyzőnek címzett beadványban lehet jelezni.

Fontosabb információk

Az állatok védelme érdekében különböző intézkedéseket tehet a jegyző:

 • az állattartótól az állattartással kapcsolatosan felvilágosítást, adatot kérhet,
 • az állattartás helyszínén helyszíni szemlét tarthat,
 • az állattartással kapcsolatos iratokba betekinthet.

A kerület közigazgatási területén állat csak az egészségügyi, állatvédelmi közegészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a környező lakosság nyugalmának szükségtelen zavarása (zaj, bűz, stb.) nélkül tartható. Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, gondozásáról, szökésének és közterületre felügyelet nélküli kijutásának megakadályozásáról. Aki tevékenységével, vagy mulasztásával jogszabályi kötelezettségeit, vagy hatósági határozat előírásait megsérti vagy annak nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Továbbá a jegyző az állattartót meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti; végső soron az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

Az eljárás megindítása

Az eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul. Ügyfélként hivatalos úton panaszt az alábbi módok egyikén lehet tenni:

 • postai úton (1033 Budapest, Fő tér 3.) megküldve Budapest Főváros III. ker. Polgármesteri Hivatala részére,
 • személyesen leadva az Ügyfélszolgálati Irodánkban (1033 Budapest, III. Harrer Pál utca 2.)nyitvatartási  időben,
 • ügyfélkapun, Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalának KRID azonosítója: 506036967, erre lehet beküldeni a beadványt.

Telefonon, e-mail-en jelezni lehet, de nem minősül hivatalos panaszbejelentésnek. Telefonon, e-mail-en történő jelzés esetén a jelzőt nem illetik meg az ügyféli jogok.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a szabálytalannak vélt állattartás pontos helyszínét,
 • amennyiben ismert, az állattartó személyes adatait
 • a szabálytalannak vélt állattartási körülmények rövid leírását,
 • a bejelentő személyes adatait és elérhetőségét,

Az ügymenet leírása

A bejelentést követően az állattartás helyszínén hatósági ellenőrzést végzünk. Amennyiben az állattartás sérti a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, az állatvédelmi hatóság, azaz a kerület jegyzője határozatban szólítja fel az állattartót a jogszabálysértő állapot megszüntetésére.

Ebnyilvántartás

A Polgármesteri Hivatal a kerület közigazgatási területén tartott ebekről nyilvántartást vezet, amely az ebtartó adatain kívül (név, lakcím, telefonszám) az eb azonosítási adatait (nevét, fajtáját, ivarát, születési évét, színét, chipszámát) és tartási helyét tartalmazza.

Az ebtartó köteles a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni, ha az eb

 • a három hónapos kort elérte,
 • elhullott, vagy elveszett,
 • tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy
 • új tulajdonoshoz került.

Az eb bejelentésére vonatkozó nyomtatványt személyesen az Ügyfélszolgálat Ügyfélkapcsolati Irodán, postai úton, vagy e-mailben lehet benyújtani.

A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható.

Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a a jegyző hatáskörébe utalja a kerületben található ebek összeírását.

A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, melynek alapján az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdés szerinti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az eb bejelentésére vonatkozó nyomtatványt személyesen az Ügyfélszolgálat Ügyfélkapcsolati Irodán, postai úton, vagy e-mailben lehet benyújtani. Az állat adatainak állatorvos által a Magyar Állatorvosi Kamara PetVetdata illetve a NÉBIH Ebregiszter rendszerében való rögzítése NEM jelenti a kötelezettség teljesítését. Nyomtatott adatlap az Ügyfélszolgálati Irodánkban (1033 Budapest, III. Harrer Pál utca 2. sz. alatt érhető el, itt is adható le személyesen, állatorvosnál már nem.

Aki kutyát tart, tudja, hogy az eb nem csupán kisállat, hanem a társunk, a barátunk, az életünk része. Gondoskodunk a jóllétéről, az egészségéről, felelősséget vállalunk érte. Az ebösszeírás, azaz kedvencünk adatainak számontartása a felelős állattartás fontos része.

Az ebösszeírás törvényi kötelezettségünk, véd bennünket, és védi kedvenceinket is. Kérünk minden felelős gazdát Óbuda-Békásmegyeren, hogy vegye komolyan, és segítse az önkormányzatot a feladat elvégzésében.

A magyarországi településeken háromévente kerül sor ebösszeírásra. Az ismételt adatgyűjtés és a meglévő adatbázis frissítése a kóborló kutyák tulajdonosainak gyorsabb és könnyebb beazonosíthatóságát és az esetleges zoonózisok (állatról emberre terjedő) betegségek elleni hatékony védekezést is segíti.

Az adatszolgáltatás önbevallásos módszerrel történik, ám fontos kiemelni, hogy ez minden ebtartó törvényi kötelezettsége, az állatvédelmi törvény alapján a bejelentés elmulasztása bírsággal jár.

Néhány fontos tudnivaló:

2013. január 1-jétől minden négy hónapos kornál idősebb eb csak transzpanderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. Kérjük, amennyiben még nem tett eleget jelöltetési kötelezettségének, az ebösszeírás határidejéig pótolja azt.

Az ebtartók az összeírást követően is kötelesek az adatváltozásokat (elhullás, szaporulat, tulajdonosváltás, tartási hely változása) írásban bejelenteni a hivatal felé.

Az adatszolgáltatás teljesítése előtt ellenőrizzék az állat/állatok utolsó veszettség elleni kötelező oltásának időpontját, és amennyiben az egy éven túl történt, kérjük az oltást haladéktalanul pótolni.

Az ebtartók részére az adatszolgáltatás kötelező.

Az adatlapot az eb/ebek oltási könyvének adatai alapján kell kitölteni. Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz.

A bejelentéshez az adatlap a cikk végén tölthető le.

Nyomtatott formában az adatlap az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.) elérhető.

Az adatlap visszaküldésének módja:

 • elektronikus úton szkennelést vagy fotózást követően az ebosszeiras2020@obuda.hu e-mail-címre megküldve
 • postai úton a Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1033 Budapest, Fő tér 3. címre, a borítékra, kérjük, írják rá: „Ebösszeírás”
 • Személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.) adható le.

A személyes ügyintézésnél minden esetben az adott helyszínre vonatkozó járványügyi előírások érvényesek!

Kérjük, tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek, az adatkérő lapot pontosan töltsék ki, és határidőn belül küldjék vissza, ezzel segítve a hivatal munkáját.

Köszönjük az együttműködést!

Méhtartás, méhészbejelentő

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

A lejelentett és nyilvántartásba vett méhészeket áll módunkban külön értesíteni a mindenkor esedékes szúnyoggyérítés kapcsán, egyebekben a lakossági tájékoztató anyagból tudnak értesülni a gyérítési időpontokról.

Jogszabályi háttér

 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. számú törvény
 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
 • földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 • a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FM rendelet
 • veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
 • a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet
 • az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 (V. 28.) FM rendelet
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.tv.
 • a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló  785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet