Fás szárú növények védelmével kapcsolatos eljárás

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK (FÁK ÉS CSERJÉK) VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2018. augusztus 1-én önkormányzati szabályozás lépett hatályba!

A szabályozás hatálya a kiterjed a III. kerület közigazgatási területén lévő minden köz- és magánterületre. A rendelet célja, hogy Óbuda-Békásmegyeren hatékonyan valósuljon meg a zöldterület fejlesztése, a károsodás megelőzése, elhárítása, valamint hogy a zöldfelület növényállományának pótlása biztosítva legyen.

A jogszabály szerint közterületen fát és cserjét, míg magánterületen fát kivágni – a veszélyhelyzet kivételével – csak kivágási engedély alapján szabad. Az engedély iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Főkertészi Irodáján nyújtható be. A kivágott fák pótlásának határideje egy év.

A rendelet itt érhető el.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2021. január 1-től a fakivágási eljárások (magán-és közterületi egyaránt) illetékmentesek!

MAGÁNTERÜLETEN álló, NEM veszélyhelyzettel fenyegető fa kivágásának engedélyezése

KÉRELEM: Magánterületi-fakivágási-engedély-kérelem

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete alapján magánterületen lévő fát kivágni – a veszélyhelyzet kivételével – csak kivágási engedély alapján szabad.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • a kivágni tervezett fa pontos helyét (pl. helyszínrajz);
 • a kivágandó fával rendelkezési jogosultságot bizonyító dokumentumot (saját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lap másolatát, idegen vagy közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni lapon túl valamennyi tulajdonos hozzájárulását);
 • szükség esetén a fa kivágásának indokoltságát megalapozó dokumentumokat (különösen kertészeti szakvélemény, építési-bontási engedély, fénykép);
 • részletes fotódokumentáció a kivágni tervezett fáról;
 • a pótlás tervezett módjának (telepítés esetén az ültetni tervezett fák számának, fajának és a tervezett telepítés helyének) megjelölését, építési telek beépítése vagy egyéb indokolt esetben kertészeti tervet.

A fa kivágási engedélyének a véglegessé válásától számított egy évig jogosít a kivágásra, mely időtartam különösen indokolt esetben az engedélyesnek a határidő lejártát megelőzően benyújtott írásos kérelmére egy alkalommal, újabb egy évvel meghosszabbítható.

Ha az engedélyes kivágási szándékától eláll, köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni.

MAGÁNTERÜLETEN álló, VESZÉLYHELYZETTEL fenyegető fa kivágásának bejelentése

KÉRELEM: Magánterületen-álló-fás-szárú-növény-kivágásának-bejelentése

Veszélyhelyzettel fenyegető fa esetében a veszély elhárítására többféle lehetőség van: koronakönnyítés, támasztó- és kikötöző rendszer kiépítése, ifjító metszés, végső esetben kivágás. Amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs, a tulajdonos vagy kezelő köteles haladéktalanul elvégezni a veszélyhelyzettel fenyegető fa kivágását és a kivágást 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal Főkertészi Irodájának. A bejelentésben kertészeti szakvéleménnyel, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolni kell a fa kivágásának szükségességét, valamint részletes fotódokumentációt kell csatolni a kivágott fáról.

A kivágott fa pótlásáról – a Határozatban foglaltak szerint – gondoskodni kell.

Amennyiben utólag az derül ki, hogy a bejelentésben valótlan adatokat közöltek és mégis szükség lett volna fakivágási engedély iránti kérelem benyújtására, vagy a fa kivágása nem volt megalapozott vagy kivágását nem jelentették be, a munkálat engedély nélküli fakivágásnak minősül.

KÖZTERÜLETEN álló, NEM veszélyhelyzettel fenyegető fás szárú növények kivágásának engedélyezése

KÉRELEM: Közterületi fakivágási engedély kérelem 2018.07.19

Közterületen a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet szerint fa és cserje kivágása engedélyköteles, kivágásukat az illetékes jegyző engedélyezi. A fás szárú növények (fák és cserjék) kivágási engedélyezése pótlási kötelezettséggel vagy pénzbeli megváltással jár.

KÖZTERÜLETEN álló, VESZÉLYHELYZETTEL fenyegető fás szárú növények (fák és cserjék) kivágásának engedélyezése

KÉRELEM: Közterületi fakivágási engedély kérelem 2018.07.19

Amennyiben élet-, egészség- vagy vagyonvédelemi okból azonnali fa- vagy cserjekivágás szükséges, a kivágást a munkálatok elvégzését követő 5 napon belül kell bejelenteni.

A kivágott fa- és / vagy cserje pótlásáról – a Határozatban foglaltak szerint – gondoskodni kell.

FÁK ÉS CSERJÉK PÓTLÁSA

A kivágott fát és / vagy cserjét minden esetben pótolni kell:

 • a veszélyhelyzettel fenyegető fa kivágása esetén a kivágandó fás szárú növények darabszáma;
 • a veszélyhelyzettel fenyegető cserje kivágása esetén a kivágandó cserje által borított terület (m2);
 • Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: TKR) meghatározott nem telepíthető, invazív fás szárú növények esetében a kivágandó fás szárú növények darabszáma;
 • gyümölcsfák esetében a kivágandó fák darabszáma;
 • 10 cm törzsátmérő alatti fák esetén a kivágandó fák darabszáma;
 • egyéb esetben a kivágni tervezett fa törzsátmérőjének 100%-a.

A pótlást 2×i (kétszer iskolázott), továbbnevelt, földlabdás, lombhullató, min. 6 cm törzsátmérőjű, min. 18–20 cm törzskörméretű fával lehet teljesíteni, kivéve a TKR-ben meghatározott nem telepíthető, invazív növényfajokat. Nem telepíthető fás szárú növények listája 2018.08.01

Közterületen kivágott fa- és / vagy cserje csak közterületen pótolható, a pótlás pontos helyszínét, a fafajt a főkertész koordinálja.

Magánterületen kivágott fa abban az esetben pótolható a kivágás helyszínén, amennyiben az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését, valamint a telken belüli a növényzet legkisebb ültetési távolságának szabályai a TKR 39. § (4) bekezdése alapján

 1. épület falától az ültetési távolság:
  1. aa) 3,0 méternél magasabbra nem növő fás szárú növényzet esetében legalább 2,0 méter,
  2. ab) 3,0 méternél magasabbra növő fás szárú növényzet esetében legalább 5,0 méter,
  3. ac) 7,0 méternél magasabbra növő fák esetében legalább 7,0 méter;
 2. ingatlan határától az ültetési távolság:
  1. ba) a jellemzően 2,5 méternél magasabbra nem növő fás szárú növényzet esetén legalább 0,5 méter,
  2. bb) a jellemzően 2,5 méternél magasabbra növő fás szárú növényzet esetén legalább 1,0 méter
  3. bc) jellemzően 5,0 méternél magasabbra növő fák esetében legalább 5,0 méter.

A telepítésre javasolt fajokról bővebben: fa.obuda.hu

FÁK ÉS CSERJÉK KEZELÉSE

A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról.

A használó köteles gondoskodni a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető származékainak, így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről. A használó mentesül az összegyűjtési kötelezettség alól, amennyiben a humuszképződés nem ellentétes a terület rendeltetésével.

A Jegyző a használót a telepítési, fenntartási és kezelési feladatok teljesítésére kötelezheti.

A DOKUMENTUMOK BENYÚJÁSA

Személyesen vagy postai úton: Főkertészi Iroda, 1033 Budapest, Fő tér 3.

Online:

lakossag-fokertesz@obuda.hu

Kapcsolódó személy