Újra elérhető az Óbudai Továbbtanulási Támogatás

Hírek
Közzétéve:

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 11/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 65-66. § alapján meghirdeti az Óbudai Továbbtanulási Támogatási pályázatot a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozók számára a 2023/2024-es tanév második félévére vonatkozóan.

Óbudai Továbbtanulási Támogatásra (továbbiakban: továbbtanulási támogatás) jogosult az a fiatal felnőtt,

 1. a) aki érettségi bizonyítványát nappali tagozaton szerezte és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül eléri vagy meghaladja a 3,8 átlagot,
 2. b) aki első alkalommal, nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, vagy egységes, osztatlan képzésben vesz részt,
 3. c) aki egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, és
 4. d) akinek, és a vele közös háztartásban élő, a Gyvt. 19. § (4) bekezdése szerinti közeli hozzátartozójának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori bruttó minimálbér 60%-át. (Jelenleg 139.200 Ft)

A továbbtanulási támogatás egy aktív tanulmányi félévre nyújtható. A továbbtanulási támogatás összesen egy képzésre vehető igénybe, alapképzés esetében maximum 7 aktív félévre, osztatlan mesterképzés esetében maximum az adott képzésre irányadó aktív félévekre nyújtható. Megszakított tanulmányok esetén új képzéshez a támogatás nem igényelhető. Magasabb félévet kezdők számára követelmény, hogy az előző lezárt félév súlyozott tanulmányi átlaga elérje vagy meghaladja a kerekítés nélküli 3,5 átlagot.

A továbbtanulási támogatás összege: a képzés hallgató által fizetendő költségtérítés összegének minimum 50%-a, maximum 100%-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév összeget. Nyertes pályázat esetén az önkormányzat a hallgatóval tanulmányi szerződést köt. A támogatást az önkormányzat egy aktív tanulmányi félévre, a felsőoktatási intézmény által kiállított számla ellenében, egy összegben utalja át a felsőoktatási intézmény bankszámlájára.

A pályázat benyújtása

A pályázatot Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Köznevelési és Kulturális Főosztályán (1033 Bp., Fő tér 4. fsz.) írásban, a pályázó által aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2024. január 31. 

A pályázat kötelező mellékletei

 1. kitöltött pályázati kérelem
 2. a családban élők jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatok
 3. szerződéskötési szándékról szóló nyilatkozat
 4. egy háztartásban élők számáról szóló igazolás
 5. a család, illetve háztartás jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások
 6. az igénylővel egy családban élő 16 éven felüli gyermekre vonatkozó diákigazolvány mindkét oldalának másolata
 7. az érettségi bizonyítványról készített másolat (csak első alkalommal pályázó esetén)
 8. a felsőfokú képzésre történő felvételről szóló hivatalos értesítés (csak első alkalommal pályázó esetén)
 9. súlyozott tanulmányi átlag igazolása a Neptun rendszerből kinyomtatva
 10. érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány mindkét oldalának másolata

További felvilágosítás kérhető:

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Köznevelési és Kulturális Főosztály, 1033 Budapest, Fő tér 4. fsz.2. tel.: 4378-614 (Szathuryné Ruszthi Nóra)

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság