PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Közösségi célú kerékpárkölcsönzés üzemeltetésének támogatására

Hírek
Közzétéve:

A Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) nyilvános pályázatot hirdet Óbuda-Békásmegyer területén közösségi célú, támogatott (kedvezményes) kerékpárkölcsönzés üzemeltetésére.

A pályázat célja: a kiíró 2009 óta támogatja Óbuda-Békásmegyer területén kedvezményesen igénybevehető kerékpárkölcsönzés működtetését. Jelen pályázattal a Kiíró célja a jelenleg működő kerékpárkölcsönzés fejlesztése, lehetőség szerint további telephely bevonása, a kedvezményes (a III. kerületi lakosok számára kiemelten kedvezményes) bérlés feltételeinek biztosítása mellett. A Kiíró célja a pályázat révén, hogy a lakosság mozgásigénye, az egészséges életmód vitelének igénye minél szélesebb körben kielégítésre kerüljön, egyaránt ösztönözve legyen a hétköznapi munkába járás, valamint a hétvégi szabadidős kerékpározás.

A pályázat tárgya: az Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén támogatott (kedvezményes), közösségi célú kerékpárkölcsönzés üzemeltetése. A Kiíró a kerékpárkölcsönzés számára biztosítja a kerületi önkormányzat 1/1-es tulajdonában lévő, 18267/15/B/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, III. kerület Laktanya utca 1/B szám alatti 41 malapterületű garázs ingatlant (továbbiakban: Ingatlan), amely ingatlan a természetben 2 db garázsból áll.

A nyertes pályázó (a továbbiakban: Üzemeltető) a fenti ingatlanban kedvezményes áron biztosítja (a III. kerületi lakosság számára kiemelten) a kerékpárokat, elvégzi azok szervizelését, és karbantartását. A Kiíró a ingatlant az Üzemeltető részére bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül biztosítja. Az Üzemeltető meghatározott időközönként támogatásban részesül, mely támogatást a Kiíró biztosít.

Pályázati feltételek

 • A Kiíró a nyertes pályázóval a kerékpárkölcsönzés üzemeltetésére legkésőbb 2023. december 31-ig Támogatási Szerződést köt.
 • A kerékpárkölcsönzés megindításának tervezett kezdő időpontja: 2024. március 1.
 • A szerződés időtartama: határozott idő (2024. március 1. – 2025. október 31.),
 • A Kiíró vállalja, hogy a 2. pontban körülírt Ingatlan használatát a támogatási szerződés fennállása alatt bérleti díjfizetési kötelezettség nélkül biztosítja az Üzemeltető számára, annak mindennemű közüzemi költsége a Kiírót terheli.
 • A Kiíró tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 104 § (1) bekezdésének megfelelően az ingatlan tovább bérbeadása szigorúan tilos.
 • A Kiíró a támogatási szerződésben meghatározott időközönként, az ÁFA törvény 65. §-nak megfelelően támogatást fizet az Üzemeltető részére. A támogatás összege az ajánlat részét képezi. A támogatást a kiíró éves szinten biztosítja, az első részt (támogatási összeg 50%-a) 2024.03.01.-ig, a második részt (támogatási összeg 50%-a) 2025.03.01.-ig folyósítja.
 • A nyertes pályázó vállalja, hogy kerékpárkölcsönzést üzemeltet szezonálisan, évente minimum 8 hónapon (március 1. – október 31.) keresztül, továbbá rendszeresen szervízeli, karbantartja a meglévő kerékpárállományt. Üzemeltető alapszintű szerviz ellátást biztosíthat olyan kerékpárokra is, melyeket nem ő kölcsönöz. (pl. defektjavítás, tömlőautomata).
 • A nyertes pályázó a ingatlanban egyéb szolgáltatásokat is nyújthat, amennyiben a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. (Pl.: üdítő; szendvics árusítás)
 • A nyertes pályázó vállalja, hogy az üzemeltetési időszak alatt a következő nyitvatartási rendet fogja alkalmazni: hétköznap és hétvégén egyaránt 8-19 óráig. Az ünnepnapokra a kölcsönző nyitvatartását biztosítani szükséges az üzemeltetési időszak alatt.
 • A nyertes pályázó vállalja minimum 50 db kerékpár biztosítását, azok kölcsönzésével és szervízelésével kapcsolatos feladatok ellátást. Magasabb számú kerékpárállomány biztosítása többletpontot jelent a pályázat elbírálása során. A kerékpárokra vonatkozó elvárásokat a kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza.
 • Nyertes pályázó vállalja, hogy a III. kerületi állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosok részére a kerékpárokat kiemelten kedvezményes díjon (hétköznap 350 Ft / nap, hétvégén 300 Ft/óra) fogja biztosítani, továbbá a III. kerületi állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem rendelkezők részére is kedvező (hétköznap és hétvégén egyaránt maximum 500 Ft/óra) díjon biztosítja a kerékpárokat.
 • A nyertes pályázó a kölcsönzési és szervízelés nyújtása során felmerülő költségeket saját maga viseli. A használatra alkalmatlan kerékpárok pótlásáról köteles 5 munkanapon belül gondoskodni.
 • Az Üzemeltetéssel összefüggésben az alkalmazott reklámhordozókat és reklámfelületeket azok használata előtt köteles az Önkormányzat településképi rendeletének megfelelően bejelenti.
 • A kerékpárok műszaki állapotáért teljes mértékben az Üzemeltető felel, beleértve a kárveszélyből származó kockázatot (pl. lopás, baleseti károkozás) is, mely tekintetében mindennemű felelősség az Üzemeltetőt terheli.
 • Mindennemű bevétel az Üzemeltetőt illeti meg.
 • Befizetendő pályázati biztosíték: 750.000.- Ft azaz hétszázötvenezer forint. A pályázati biztosíték összegét a Kiíró Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára kell átutalni, és az erről szóló bizonylatot az ajánlathoz csatolni szükséges. A közlemény rovatban fel kell tüntetni „Kerékpárkölcsönző”.
 • Ajánlati kötöttség: 120 nap. Az Ingatlan megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Ingatlan- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464).


A pályázatra benyújtott ajánlatnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia:

 • A Pályázó megnevezését, pontos címét, e-mail címét, mobilszámát.
 • A támogatás bruttó összegére vonatkozó igényét nettó + Áfa bontásban.
 • Az eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciáját.
 • Részletes szakmai és pénzügyi üzleti tervet, mellékelve hozzá a tételes költségvetést, mely bemutatja a 2024. március 01.–től 2025. október 31-ig terjedő időszakra várhatóan és tervezetten felmerülő költségeket, kiadásokat.
 • A tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolását (pl.: referencia, cégkivonat, NAV-nál nyilvántartott TEÁOR kód)
 • Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a szükséges engedélyeket a szerződéskötésig beszerzi.
 • A Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén a teljes üzemeltetési időszakban az Ingatlan állagát kifogástalan, esztétikus állapotban fenntartja, továbbá amennyiben az Ingatlanon átalakítási, átépítési munkálatokat kíván végezni azt kizárólag a Kiíró előzetes hozzájárulásával végezi. Az Ingatlannak műszaki karbantartása az Üzemeltető feladata.
 • A gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát.
 • A természetes személy esetében a személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát.
 • A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) szerint átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyertese lesz, a megállapodás megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, a Kiíró jogosult a megállapodást kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.
 • A Pályázó bankszámlaszámát, a számlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosának nevét, címét, adószámát, melyre nyertes pályázat esetén a támogatási összeg kerül kifizetésre.
 • Igazolást arról, hogy a Pályázó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat, illetőleg Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.
 • A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást (banki kivonat).
 • Az Ajánlattevő bankszámla számát, a számlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosának nevét, címét, adószámát, melyre a biztosíték visszautalását kéri sikertelen pályázat esetén.
 • A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a pályázati feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát és az arra vonatkozó műszaki tájékoztatást megismerte, ajánlatát ezek figyelembevételével teszi meg.
 • Pályázónak meg kell adnia az Ingatlanban folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. augusztus 25.
A pályázatok benyújtásának helye: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.
(1033 Budapest, Fő tér 2. II. emelet 17.) Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban, magyar nyelven szükséges benyújtani a fenti címen személyesen, vagy postai úton. Postai úton történő beküldéskor a benyújtási határidőig beérkezett pályázatokat áll módunkban elfogadni.

A pályázat teljes leírása IDE KATTINTVA olvasható!

Kiemelt hírek

Óbuda Újság Összes Óbuda újság